بایگانی نویسنده: مدیر سایت

ایستگاه شماره ۱۱۰

blank

سال تاسیس :  ۱۴۰۰ رئیس ایستگاه :  جعفر شهرکی محدوده تحت پوشش: جنوب غرب شهر زاهدان منطقه شهری :  منطقه یک آدرس: شهرک جهاد _ تقاطع بلوار ایران و نخل شماره تماس : 

ایستگاه شماره ۱۰۰

blank

سال تاسیس :  ١٣٩۶       رئیس ایستگاه :  فرهادبراهوئی عرب محدوده تحت پوشش :  غرب شهر زاهدان منطقه شهری :  منطقه دو آدرس :  بلوار انقلاب _ جنب پارک انقلاب شماره تماس :  ٠۵۴٣٣۴۴١١۶٧

ایستگاه شماره ۹۰

  سال تاسیس :  ١٣٩٣       رئیس ایستگاه :  جوادبستانی محدوده تحت پوشش: مرکزی شهر زاهدان منطقه شهری :  منطقه پنج آدرس:بلوار شهید مطهری_ روبروی میدان آزادی شماره تماس :  ٠۵۴٣٣٢۵٢٨٨٨

ایستگاه شماره ۸۰

blank

سال تاسیس :  ۱۴۰۲       رئیس ایستگاه :  عبدالرحمن هراتی محدوده تحت پوشش: شمال غرب شهر زاهدان منطقه شهری :  منطقه سه آدرس:تقاطع خیابان شهید طباطبایی و خیابان سعدی شماره تماس :  ٠۵۴٣٣۵٠٨١٢١

ایستگاه شماره ۷۰

blank

سال تاسیس: ١٣٨٩ رئیس ایستگاه :  منصور جعفری محدوده تحت پوشش :  شمال شرق شهر زاهدان منطقه شهری :  منطقه چهار آدرس :   بلوار کشاورز،جنب پمپ بنزین شماره تماس : ٠۵۴٣٣٣١٢۶٠۴  

ایستگاه شماره ۶۰

سال تاسیس :  ١٣٨۶       رئیس ایستگاه : علی اصغری محدوده تحت پوشش: جنوب شرق شهر زاهدان _ شهرک صنعتی منطقه شهری :  منطقه پنج آدرس: زیباشهر _ خیابان شورا جنب کلانتری شماره تماس :  ٠۵۴٣٣۴٢٣٩۶۵  

ایستگاه شماره ۵۰

سال تاسیس: ١٣٨۵ رئیس ایستگاه : حمیدرضا تاجیان محدوده تحت پوشش :  جنوب غرب شهر زاهدان منطقه شهری :  منطقه یک آدرس :  تقاطع بلوار دانشجو و دانش شماره تماس : ٠۵۴٣٣۴٢٣٩۶۵