برای ارتباط با ما میتوانید از یکی از راه های زیر استفاده نمایید:

آدرس پستی: زاهدان، بلوار شهید مزاری ،پارک لاله  میدان شهید فهمیده ، سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری  زاهدان

تلفکس ۳۳۴١٧١٨٧-٠۵۴

تلفن مستقیم:۳۳۴۴۴۴۴۴-٠۵۴

پست الکترونیک: info@zahedanfire.ir