نکات ايمني در خصوص اطو

هشدارهاي ايمني در خصوص اطو

1- براي بکارگيري اطو بايد کليه موارد ايمني و احتياطي مربوط به برق رعايت گردد

2-در صورت عدم کار با اطو بهتر آنست که سيم برق را از پريز قطع گردد

3- در مجاورت اطو نبايد مواد قابل اشتعال قرارگيرد

4- پس از اتمام کار تا زمان سرد شدن صفحه زيرين اطو بايد به صورت ايستاده قرار گيرد

5- بهتر است سيم انتقال برق اطو  از نوع نخي باشد و هر از چند گاهي باز بيني و درصورت لزوم تعويض گردد

6- در هنگام کار در صورت قطع برق حتما " سيم برق اطو از پريز قطع شود

 

آخرين تغييرات:86/02/13

 

عضويت خبرنامه

Email:

 

آئین نامه شرکت های ارائه دهنده خدمات ایمنی