نکات ايمني در خصوص سرويس کاري کولر

 هشدارهاي ايمني در خصوص سرويس کاري کولر

1- بهتر آنست سرويس کاري و يا راه اندازي کولر را به افراد متخصص واگذار نماييد

2- اگر خودتان مي خواهيد اقدام کنيد برق را از قسمت کنتور قطع نماييد

3- کليه اعضاء خانواده و يا اگر در محيط کار مي باشيد ديگر افراد را در جريان قطع برق قرار دهيد

4- دقت کامل در اتصالات و چسب کاري سيمهاي برق کولر داشته باشيد

5- بعد از اتمام کار و وصل جريان برق ضرورت دارد بدنه کولر را با فازمتر امتحان نماييد تا از اتصال برق به بدنه اطمينان حاصل  شود

6- مواقعي که متوجه مي شويد کولر سردي کافي خود را ندارد پيش از هر گونه اقدام و يا برداشتن بدنه کولر براي اطمينان بيشتر بدنه کولر را با فازمتر امتحان نماييد

 

آخرين تغييرات:86/02/13

 

عضويت خبرنامه

Email:

 

آئین نامه شرکت های ارائه دهنده خدمات ایمنی