فرم ها و تعهدنامه ها

فرم تعهد حفظ و نگهداري، تعمير و بازسازي

فرم تعهد نامه نماي ساختمان ، تعمير و بازسازي

فرم تهعد نامه تاسيسات ساختمان دودکش(ناظر تاسيسات ميکانيکي)

فرم تعيين شرکت مجري آتش نشاني

فرم تعويض شرکت مجري آتش نشاني

فرم اصالت تعهد نامه

گزارش مهندس ناظر در خصوص ضوابط ايمني پايان عمليات ساختماني

آخرين تغييرات:100/10/2

 

عضويت خبرنامه

Email:

 

آئین نامه شرکت های ارائه دهنده خدمات ایمنی