ايستگاه شماره يازدهسال تاسيس :  1399 

رئيس ايستگاه :  محمد علي روام بد

محدوده تحت پوشش: جنوب غرب شهر زاهدان

منطقه شهري :  منطقه يک

آدرس: شهرک جهاد _ تقاطع بلوار ايران و نخل

شماره تماس : آخرين تغييرات:100/08/2

 

عضويت خبرنامه

Email:

 

آئین نامه شرکت های ارائه دهنده خدمات ایمنی