منوي اصلي

شارژخاموش کننده

زنده گيري عقاب سرگردان در زاهدان

🚨 *زنده گيري عقاب سرگردان در زاهدان*

🔺به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان در پي تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني زاهدان و گزارش مشاهده يک عقاب در محدوده زيباشهر خيابان ۲۲ بهمن  آتش نشانان ايستگاه شماره ۶ آتش نشاني  به محل اعزام شدند.

🔺اين پرنده سرگردان توسط آتش نشانان زنده گيري شد و براي تحويل به محيط زيست به ايستگاه منتقل گرديد.

📝 *«روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان»*

آخرين تغييرات:99/11/11

 

عضويت خبرنامه

Email: