حريق بانک صادرات با تلاش همه جانبه آتش نشانان اطفا شد

🚨حريق بانک صادرات با تلاش همه جانبه آتش نشانان اطفا شد

🔺به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان در پي تماس شهروندان در ساعت ۱:۳۳بامداد با سامانه ۱۲۵ ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني مبني برحريق بانک صادرات، ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني زاهدان بي درنگ  آتش نشانان ۹ ايستگاه عملياتي را به محل حادثه واقع در تقاطع خيابان طالقاني و امام خميني اعزام نمود.

🔺با توجه به حساسيت موضوع و وسعت حادثه ۳۰ آتش نشان و ۸ خودروي عملياتي به محل حادثه اعزام شده که بلا فاصله عمليات اطفا توسط آتش نشانان آغاز شد.

🔺 با توجه به اينکه امکان سرايت آتش به طبقات فوقاني و مغازه هاي اطراف بود ، آتش نشانان با استفاده از تجهيزات تخصصي آتش نشاني، مانيتور و لوله هاي نواري آبدهي  به دل آتش زده و حريق را تحت کنترل خود قرار دادند.

🔺در اين حادثه يک مغازه فروش چرخ خياطي طعمه حريق گرديد که با حضور به موقع آتش نشانان حريق اطفا و از سرايت به ساير مغازه جلو گيري به عمل آمد.

 🔺خوشبختانه اين حادثه هيچگونه خسارت جاني نداشته و آتش نشانان با ايمن سازي محل حادثه و لکه گيري در ساعت ۵:۴۳ صبح به کار خود پايان دادند.

🔺شايان ذکر است علت و ميزان خسارت توسط کارشناسان سازمان آتش نشاني در دست بررسي قرار گرفته است.

📝 *«روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان»*

 

آخرين تغييرات:99/11/11

 

عضويت خبرنامه

Email:

 

آئین نامه شرکت های ارائه دهنده خدمات ایمنی