منوي اصلي

شارژخاموش کننده

حوادث روز شنبه مورخه ١٣٩٧/١٠/22

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان11 ماموريت انجام داده است .

که 6 مورد آن اطفاء حريق 4مورد آن امداد و نجات و 1مورد آن استقرار بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

(حريق خودرو- ساعت 04:14-خيابان مجديه- تيم اطفاء حريق ايستگاه7-اطفاء حريق )

(حريق سياندرگاز- ساعت 11:58-خيابان بزرگمهر- تيم اطفاء حريق ايستگاه 5-اطفاء حريق و ايمن سازي )

(مشاهده مار- ساعت 20:40-بلوار شهيد ميرحسيني- تيم امداد و نجات ايستگاه 8-رفع مزاحمت وگرفتن مار با تجهيزات مربوطه)

(حريق خودرو- ساعت ٢٠:51-خيابان ياسر- تيم اطفاء حريق ايستگاه 4-اطفاء حريق )

آخرين تغييرات:97/11/07

 

عضويت خبرنامه

Email: