منوي اصلي

شارژخاموش کننده

پايگاه نه

 

مسئول پايگاه: عبدالرحمن براهويي

 

 

 

محدوده اين ايستگاه  در ناحيه مرکزي شهر قرار دارد و منطقه بازار شهر زاهدان را پوشش مي دهد.

شماره تماس پايگاه : 05433252888

آخرين تغييرات:99/09/12

 

عضويت خبرنامه

Email: