منوي اصلي

شارژخاموش کننده

پايگاه هشت

سرپرست ايستگاه: عليرضا سراواني فيروز

 

اين پايگاه در محدوده غربي شهر و مابين دو ايستگاه 3 و 4 قرار دارد .

شماره تماس پايگاه : 05433508121

آخرين تغييرات:98/10/10

 

عضويت خبرنامه

Email: