منوي اصلي

شارژخاموش کننده

ايستگاه چهار

رييس ايستگاه : عبدالرحمن هراتي

واقع در خيابان شهيد طباطبائي جنب پمپ بنزين که در محدوده شمال غرب شهر زاهدان  قرار دارد. اين ايستگاه علاوه بر بافت شهري ، شهرک کارگاهي  و شهرک صنعتي واقع در بلوار فاضلي را نيز در منطقه تحت پوشش خود دارد.

 شماره تماس : 05433508181

آخرين تغييرات:96/08/04

 

عضويت خبرنامه

Email: