منوي اصلي

شارژخاموش کننده

ايستگاه 3

سرپرست ايستگاه : حميد تاجيان

 

 

 

اين ايستگاه  از نظر قدمت سومين ايستگاه  آتش نشاني شهر زاهدان ميباشد. محدوده ايستگاه قسمت غرب شهر زاهدان در ناحيه مرکري و جنوبي ميباشد.اين ايستگاه علاوه بر خدمات اطفا د حريق  ايستگاه امداد و نجات  نيز ميباشد و حوادث امداد و نجات جنوب شهر زاهدان را پوشش ميدهد.

شماره تماس ايستگاه : 054334444444

آخرين تغييرات:98/10/10

 

عضويت خبرنامه

Email: