منوي اصلي

شارژخاموش کننده

پيامهاي کوتاه ايمني

 

 

1.  آن روزي پايانش خوش است که حادثه اي رخ ندهد .

2.  اول ايمني – بعد کار

3.  از تصادفات ديگران درس عبرت بگيريد .

4.  ايمني اصل ضروري از اشتغال به شمار مي رود.

5.  آلودگي محيط زيست زندگي انسان را تهديد مي کند .

6.  اکر به سعادت خود و فرزندانتان علاقه داريد ،رعايت ايمني و بهداشت را سر لوحه کارتان قرار دهيد.

7.  ابزارکار بايد هميشه سالم و بي عيب باشد.

8.  آتشي که گرمي بخش زندگي است مي تواند نابود کننده آن نيز باشد.

9.  ابزارهاي دستي را روي کف زمين ،در راهروها نگذاريد .

10.  آتش حريف زورمندي است که به کسي رحم نمي کند .

11.  استفاده از گوشيهاي ايمني در محيطهاي پر سر و صدا الزامي است .

12.  آمار نشان مي دهد که اکثر حوادث ناگوار در نتيجه يک بي احتيا طي کوچک ايجاد شده است

13.  اولين اشتباه ، آخرين اشتباه است .

14.  احتياط کن تا بيشتر زندگي کني !

15.  از حوادث پيشگيري کنيد اما نه به حرف بلکه به عمل.

16.  اهميت وفوريت هر کاري چندان زياد نيست که نتوان آن را به طريق بي خطر انجام داد.

17.  اگر به سعادت خود و فرزندانتان علاقه د اريد امر حفاظت را سرلوحه کارتان قرار دهيد .

18.  ايمني زماني حاصل مي شود که بدانيم چگونه از خطر دور شويم .

19.  احتياط شرط عقل است .

20.  ازحمل چندين بسته با حجم با دو دست که مانع ديد شما مي شود خودداري کنيد ، از تعداد بسته ها بکاهيد و بر دفعات حمل آن بيافزاييد

21.  آيا مي دانيد شوخي هاي خطر ناک در محيط کار يکي از مهمتر ين عوامل ايجاد حادثه است .

22.  از زير بار معلق و ناپايدار عبور نکنيد .

23.  استفاده از لواز م حفاظت فردي ( ماسک –فيلتر – دستکش – روکش – پوتين و...) در کار با مواد شيميايي ضروري است .

24.  اگر در معرض عبور يا پرتاب شدن اجسام قرار داريد ، بايد کلاه حفاظتي مقاوم و در عين حال سبک به سر گذاريد تا آسيب نبينيد.

25.  ايمني مسئله اي است مربوط به همه

26.  ابزار کار را د رجيب خود جاي ندهيد .

27.  از تماس با اشياء مشکوک جداً خودداري کنيد.

28.  از آلوده شدن زخم به گرد و غبار ويا تماس با ابزار کار خودداري نمائيد .

29.  از تجارب ديگران استفاده کنيد .

30.  استحکام پله هاي نردبان را قبل از بالا رفتن از آن بررسي کنيد .

31.  اول از نر دبان پايين بياييد سپس آنرا جابجا کنيد .

32.  ابزار ناقص را از محيط دور کنيد .

33.  از نر دبان پايين بياييد و جاي آنرا تغيير دهيد تا به محل کار دسترسي پيدا کنيد .

34.  انتهاي نر دبان بايد از محلي که منظور دسترسي به آن است حداقل يک متر بالاتر قرار گيرد

35.  الوار و تخته زيرپايي چوب بست ترا قبل از ايستادن روي آن بررسي کنيد تا از استحکام آن مطمئن  گرديد .

36.  ايمني ضامن سلامتي است .

37.   از استعمال کهنه براي پاک کردن روغن و گريس اضافي روي قطعات ماشين در حال حرکت خودداري کنيد .

38.  اگر نمي دانيد ، سئوال کنيد .

39.  از وسايل حفاظتي خود هميشه استفاده کنيد .

40.  به شانس تکيه نکنيد ،دستورالعمل هاي کار را مو به مو اجرا کنيد .

41.  به هيچ وجه به ماشين دست نزنيد مگر آنکه اجازه و اطمينان داشته باشيد ، حفاظ آنها درجاي خود قراردارد .

42.  برق خادمي است که ميتواند  قاتل هم باشد.

43.  به دستور العمل ها و علائم ايمني توجه خاص مبذول داريد .

44.  بهتر است از تجارب مصدومين پند بگيريم نه آنکه خود مصدوم شويم .

45.  براي انجام کار با ابزار و وسايل مختلف ،بايد از دستکش هاي مناسب آن کار استفاده نمود .

46.  با رعايت اصول ايمني ، از افزايش آمار حوادث جلوگيري کنيم.

47.  بهاي هرحادثه هميشه سنگين است .

48.  به ايمني فکر کنيد.

49.  با رعايت ايمني در کارگاه از حوادث جلوگيري کنيم .

50.  بعد از اتمام کار ، وسايل و ابزار کار را در محل مخصوص خود قرار دهيد .

51.  برق کسي را دوست دارد که از او بترسد.

52.  براي انجام هر کار اول فکر کنيد .

53.  به اميد روزي که اصول ايمني در کليه شئون اجتماعي رعايت شود.

54.  با رعايت اصول ايمني از افزايش آمار حوادث جلوگيري کنيم.

55.  براي به جلو راندن بشکه با دست هاي مجهز به کف دست به سطح آن فشار دهيد.

56.  بسته هاي حجيم مانع ديد است .

57.  به سيم ها بدون روپوش داراي زدگي که در آن جريان برق برقرار است هرکز دست نزنيد.

58.  براي نظافت ماشين يا روغن کاري آن ، ابتدا ماشين را متوقف سازيد .سپس حفاظ آنرا برداريد.

59.  با آچار ترک دار کار نکنيد.

60.  بد خبر نمي کند، آماده باشيد .

61.  به ايمني فکر کنيد تا در امان باشيد .

62.  به محض زخمي شدن دست يا ساير اعضاء از کمک هاي اوليه استفاده کنيد ،کوچکترين جراحت وخراش  مي تواند سلامتي شما را بخطر اندازد .

63.  براي حمل ظروف محتوي اسيد و مواد خورنده و سوزاننده از چرخ دستي استفاده کنيد .

64.  با بکار بردن وسايل حفاظتي فردي از حوادث جلوگيري کنيد.

65.  به محض بريدگي دست و پا و ساير اعضاء از کمگ هاي اوليه استفاده کنيد .

66.  براي حفظ جان خود به دستورات حفاظتي توجه کنيد

67.  با روش صحيح خود ايمني راعملاً تبليغ کنيد.

68.  براي کار در ارتفاع از نردبان استفاده کنيد .

69.  براي صعود به محل بلند از چيدن از چهار پايه ، جعبه و غيره رويهم خودداري کنيد و حتماً از نردبان مطمئن استفاده نماييد.

70.  پيشگيري موثر تر از درمان است .

71.  پليکان بدون نرده راه رو مرگ است.

72.  پليکاني که بيش از چهار نرده دارد ، از سمت پرتگاه بايد نرده داشته باشد .

73.  پيشگيري امروز را به علاج فردا موکول نکنيد .

74.  پايه نردبان را نبايد روي آجر يا نردبان لق قرارداد ، تکيه گاه آن روي کف زمين بايد مسطح و محکم باشد.

75.  تماس با برق انسان را بسرعت برق نابود ميکند .

76.  تصميم بگيريد سال نو را بدون حادثه بگذرانيد .

77.   تجربه را تجربه کردن خطاست .

78.  تعيير محل اتکاء نردبان به ديوار در حاليکه روي آن ايستا ده ايد ،خطر دارد.

79.  توصيه هاي ايمني را جدي بگيريد.

80.  جهت روغنکاري قسمتهاي خطرناک ماشين ،ابتدا آنرا متوقف سازيد سپس مبادرت به روغن کاري کنيد.

81.  چيدن چند جعبه رويهم به عنوانزيرپايي خطر دارد. زيرا كمترين حركت و لغزش پا موجب واژگون شدن  جعبه ها و سقوط مي گردد.

82.  چه بسا يك جراحت مختصر دراثر لاقيدي به يك كانون چركي خطرناك تبديل شده سلامت شما را مورد تهديد قرار دهد .

83.  چگونه بايد ميخ را به ديوار كوبيد ، انتهاي فوقاني ميخ را با دو انگشت سبابه و شست نگهداريد تا درصورت لغزيدن و در رفتن سرميخ زير ضربه چكش ، چكش با انگشتان شما تصادم نكند و آنرا زخمي ننمايد .

84.  جهت ايمني كار بازرسي نمائيد.

85.  چون برق ديده نمي شود، هيچ موقع كابل را لمس نكنيد .

86.  چرا عاقل كند كاري كه باز آرد پشيماني .

87.  خودتان را تميز نگهداريد.

88.  خوب فكر كنيد تا خوب به مقصد برسيد .

89.  خطر هميشه به چشم ديده نمي شود .

90.  خطر هميشه در كمين است .

91.  خطر پاره شدن يا بازشدن و سقوط بار را هميشه درنظر داشته باشيد .

92.  حادثه به خودي خود اتفاق نمي افتد بلكه علتي دارد .

93.  حوادث را قبل ازوقوع پيش بيني كنيد .

94.  حصول ايمني در نتيجه همكاري دسته جمعي است .

95.  حفاظت ضامن سلامتي است ، عزيزان شما انتظار دارند سلامت به خانه برگرديد.

96.  حادثه خبر نمي دهد.

97.  حوادث را قبل از وقوع پيش بيني كنيد، چون روز خوش، روز بدون حادثه است .

98.  حواث قابل پيشگيري است .

99.  حفظ سلامتي شما گرانمايه ترين اصل درزندگي به شمار مي آيد.

100.  حفاظت جان كاركنان بسيار ساده تر و بهتر از جبران خسارت ناشي از حوادث در محيط كار است.

101.  درهنگام كار بايد از لباس منظم و صحيح استفاده نمود.

102.  در يك محيط ارام كار كنيد .

103.  دانستن نكات ايمني كافي نيست به آنها عمل كنيد.

104.  در وسايل ايمني اغلب اوقات تجربه گران تمام مي شود.

105.  دريچه ها و چاله هاي كف كارگاه را بايد با نرده محصور و با چراغ قرمز(علامت خطر) مشخص گردد تاكسي در آن سقوط نكند.

106.  در پس هر حادثه نوعي سهل انگاري وجود دارد.

107.  در سرراه خود مواظب ميخ ها باشيد .

108.  درهركاري كه عقل و احتياط تواماً بكار رود از حوادث پيشگيري خواهد شد.

109.  در موقع كاركردن با اشياء از كفش هاي حفاظتي استفاده كنيد تار صورت سقوط شيئي سنگين پاي شما آسيب نبيند.

110.  دربهاي خروجي و راه روهاي منتهي به آن بايد هميشه آزاد باشد تا كارگران بتوانند هنگام بروز حريق در اسرع وقت از آن خارج شوند.

111.  دستگيره هاي چرخ دستي بايد حفاظ داشته باشد تا پشت دست به دروديوار تصادم نكند وزخمي نشود.

112.  درموقع كار با دريل از لباس كار با آستين بسته استفاده كنيد.

113.  در برابر خطرات ناشي از كار، خود را حفظ كنيد.

114.  درصورت عدم آشنايي از تعمير دستگاه هاي برقي خودداري كنيد.

115.  دو بازوي نرد بان و پله هاي آن بايد از چوب محكم ساخته شده و گره و ترك نداشته و زبانه هاي هر پله بطور صحيح و محكم در گامهاي دو بازو قرار گرفته باشد.

116.  دقت بيشتر ، احتياط بيشتر .

117.  رعايت نظم وانضباط دركارگاه خطر حوادث را كم مي كند .

118.  رعايت نظم وترتيب دركارگاه برابر نصب كار انجام شده است.

119.  راهروها ومحل آمدورفت كارگران در كارگاه بايد خالي از هرگونه مانعي باشد.

120.  راه درب خروجي اضطراري را با چيدن اشياء زائد از قبيل صندوق – نردبان – بشكه و غيره سد نكنيد .

121.  زيرپايي ناسالم خطر سقوط دارد.

122.  روز خوش روز بدون حادثه است .

123.  روپوش سيم برق را قبل از وصل آن به جريان برق بررسي كنيد.

124.  سال خوش، سال بدون حادثه است.

125.  سلامتي بالاترين نعمت است، آن را به آساني از دست ندهيد.

126.  سانحه از بي مبالاتي ، شتابزدگي وعدم دقت ناشي مي شود.

127.  سكوي بالارو بايد نرده و آستانه داشته باشد تا ازخطر سقوط پيشگيري شود.

128.  شتابزدگي و بي نظمي حادثه آفرين است.

129.  شيب نردبان به نسبت چهار بريك است.

130.  شتابزدگي پشيماني به دنبال دارد.

131.  شستشوي لباس با بنزين و مواد نفتي جان عده اي را به آتش كشيده است. شما ديگر آن را آزمايش نكنيد.

132.  شرايط وموقعيت هاي خطرناك را اصلاح كنيد.

133.  صدمات هر اندازه جزئي باشد تحت معاينه و درمان قرار دهيد.

134.  صرف هزينه جهت حفاظت و ايمني يك نوع سرمايه گذاري است.

135.  طريقه صحيح انجام كار را ازسرپرست خود بياموزيد.

136.  طنابي كه رشته هاي پاره دارد بكار نبريد .

137.  جهت حمل ظروف محتوي اسيد ومواد خورنده و سوزاننده از چرخ دستي استفاده كنيد.

138.  علاج واقعه را قبل از وقوع بايد كرد.

139.  عدم رعايت ايمني = وقوع حادثه

140.  علم ناقص خطرناك است .

141.  عزيزان شما انتظار دارند ، سلامت به خانه برگرديد.

142.  عزرائيل در دست شما است.

143.  عصبانيت و خستگي حادثه بدنبال دارد .

144.  عمر كوتاه خود را با سانحه كوتاه تر نكنيد.

145.  غفلت ، اشتباه ، مسامحه ، فراموشي از عوامل حوادث مي باشد.

146.  غرور و جهالت درهنگام كار با وسايل برقي جان انسان را تهديد مي كند .

147.  غفلت موجب پشيماني است.

148.  فقط شما هستيد كه موقع زخمي شدن رنج و زيان مي بينيد .

149.  قسمتهاي مختلف چوب بست را از نظر استحكام قبلاًبازرسي كنيد تا از استحكام آن مطمئن گرديد.

150.  فقط عينك قابل تعويض است نه چشمها .

151.  قبل از توقف ماشين حفاظ را برنداريد.

152.  قسمتهاي گردنده بدون حفاظ خطرناكترين قسمت ماشين آلات است.

153.  قبل از شروع به كار، آستين بلند را از داخل بالا بزنيد ، يا از بند مخصوص براي بستن آستين استفاده كنيد.

154.  قطعات تخته و الوار ميخ دار را كه دركف كارگاه پراكنده است ازسرراه برداريد.

155.  قبل از هرنوع كار به علائم توجه كنيد.

156.  كارگر محتاط و تابع مقررات دچار حادثه نمي شود.

157.  كوچكترين ضايعه در مدار برق ، مرگ آفرين است.

158.  كار از محكم كاري عيب نمي كند.

159.  كوچكترين خراش و جراحت مي تواند سلامتي شما را به خطر اندازد .

160.  كار را به كاردان بسپاريد .

161.  كلاهك حفاظتي اره دوار براي پيشگيري چنين حادثه اي تعبيه شده است.

162.  كار با آچار ترك دار خطرناك است.

163.  كارخود را با توجه به مقررات ايمني انجام دهيد.

164.  كار با قلمي كه انتهاي آن كوفتگي ولهيدگي داشته باشد، خطرناك است.

165.  كيف دردار كه به شانه آويزان باشد، مناسبترين جا براي ابزار كار است.

166.  كوچكترين خراش وجراحت را پانسمان كنيد.

167.  كار را بعد از كنترل نمودن كامل شرايط شروع كنيد.

168.  كسي از شما محافظت نمي كند.

169.  كارگران رنده كار  با ماشين رنده بدون حفاظ كار نكنيد .

170.   بند كلاهتان را محکم کنيد .

171.  محيط كار خود را تميز ومرتب نگاهداري كنيد.

172.  ممكن است وضع شما خوب باشد ولي بهتر است از وضع همكاران و زيردستان خود آگاه باشيد.

173.  معايب كار و شرايط خطرناك را فوراًٌ به مافوق اطلاع دهيد.

174.  نظم و نظافت دركارگاه از حوادث كم مي كند.

175.  نگذاريد حاصل دسترنج همگان با آتش فنا شود.

176.  نوك قسمت بدون دسته سوهان تيز است ، دست شما را زخمي مي كند.

177.  نظم و ترتيب در محل كار الفباي ايمني است.

178.  نردبان بايد با يك زاويه 30 درجه به ديوار تكيه داده شود و روي زمين سرنخورد .

179.  وسايل كار را بطور منظم و دسته بندي نگاهداري كنيد .

180.  وسايل حفاظت فردي ، ضامن سلامتي و تندرستي شماست .

181.  هميشه درهنگام كار درارتفاعات از كمربند ايمني با طناب نجات استفاده كنيد.

182.  هرگز سيم بدون دوشاخه را به پريز نزنيد .

183.  هرگز با ابزار فرسوده و معيوب كار نكنيد .

184.  هنگام حمل اشياء طويل بخصوص سرپيچ و درهاي خروجي مواظب اشخاص ديگر باشيد.

185.  درهنگام اره كردن هميشه از دسته مخصوص باردادن چوب استفاده كنيدتا درموقع اتمام برش، دست شما با تيغه اره تصادم نكند.

186.  هميشه و درهمه حال محتاط باشيد و قبل از هركاري به عواقب آن فكر كنيد .

187.  هنگام بدست گرفتن و حمل ا شيايي كه قسمتهاي برنده و لبه هاي تيز دار، دستكش حفاظتي بدست كنيد تا زخمي نشويد.

188.  هميشه از آچاري استفاده بكنيد كه كاملاً به مهره مورد نظر بخورد.

189.  هرگزبا ابزار كار فرسوده، ترك دار و معيوب كار نكنيد.

190.  هنگام كار با دستگاه هاي برقي هميشه از ابزاري كه دستگيره عايق دارد، استفاده كنيد.

191.  هنگامي كه ماشين در حركت است، اقدام به پاك كردن آن با كهنه و امثال آن ننمايد، بلكه ابتدا ماشين را متوقف سازيد ، سپس آنرا پاكن كنيد.

192.  هيچگاه به قسمتهاي متحرك ماشين دست نزنيد .

193.  هربيشه گمان مبر كه خالي است ، شايد پلنگ خفته باشد.

194.  هنگام جوشكاري، ريخته گري وساير كارهايي كه در نور بسيار شديد صورت مي گيرد، استعمال عينك حفاظتي ضروري است.

195.  هنگام كار در ارتفاع ماننده كوه = نوردان كمربندي حفاظتي بكار بريد .

196.  هنگام جوشكاري ، ريخته گري و كارهايي كه ممكن است به چشم صدمه برساند ، عينك حفاظتي بكار بريد تا به چشم شما آسيبي نرسد و همچنين حادثه اسفناكي رخ ندهد .

197.  هنگام حركت ماشين روغنكاري نكنيد .

198.  يك كبرين خاموش نشده ، يك ته سيگار روشن ممكن است لحظاتي بعد حادثه شومي ببار آورد.

199.  يك خطاي كوچك مي تواند حادثه اي بزرگ به وجود آورد .

200.  يك لحظه غفلت ، يك عمر پيشماني.

201.   برق خادمي است که خطاي انسان را براي اولين بار نيز نمي بخشد .

202.   آتش خدمتکار خوبي ، ولي ارباب بدي است .

203.  سرمايه گذاري در ايمني تجارت پر سودي است .

204.  خطرات گاز گرفتگي با منواکسيد کربن را جدي بگيريد .

205.  آيا ميدانيد در 8 ماهه اول سال 86 بر اثر استنشاق گاز منواکسيد کربن 465 نفر جان خود را از دست داده اند .

206.  آيا مي دانيد در سال 85 براثر استنشاق گاز منواکسيد کربن 1000 نفر در کشور جان خود را از دست داده اند.

207.  آيا مي دانيد در سال 85 در مشهد براثر استنشاق گاز منواکسيد کربن 60 نفر جان خود را از دست داده اند.

208.  آيا مي دانيد در سال 85 دراستان خراسان براثر استنشاق گاز منواکسيد کربن 83 نفر جان خود را از دست داده اند.

209.  آيا مي دانيد اگر 3 تا5 درصد گاز منواکسيد کربن در محيط وجود داشته و به مدت 10 دقيقه تنفس نمائيم منجر به مسموميت وعوارض شديد خواهد شد.

210.  آيا مي دانيد در نيمه اول سال 86 به ازاء هر 5 روز يک نفر در داخل آتش سوزي فوت نموده است.

211.  آيا مي دانيد بخاري هاي بدون دود کش براي فضاهاي بالاي 30 متر مربع طراحي شده اند.

212.  آيا مي دانيد لوله هاي آلومينيومي جديد (فنري يا جمع شو) جهت بخاري مناسب نبوده وجهت تهويه طراحي شده است.

213.  آيا مي دانيد شستشوي لباسها با بنزين موجب مسموميت و انفجار خواهد شد.

214.  آيا مي دانيد بنزين در دماي معمولي حتي زير صفر بخار شده وقابليت انفجار پيدا خواهد کرد.

215.  آيا مي دانيد ميل ترکيبي هموگلوبين خون انسان با گاز منواکسيد کربن 300 برابر قوي تر است تا اکسيژن موجود در هواي محيط.

216.  با توجه به آموزش موازين ايمني ، حافظ سرمايه هاي جاني ومالي خود باشيد.

217.  برافروختن آتش در جنگل در دست شماست اما هميشه اطفاء حريق در دست شما نيست مراقب باشيد.

218.  آموزش موارد ايمني رکن اساسي هر سازمان است.

219.  اگر ايمني نباشد ، آرامش وخوشبختي نيز نخواهد بود.

220.  ايمني موهبتي است الهي ، قدرش را بدانيم.

221.  با رعايت نکات ايمني آرامش را به محيط زندگي وخانواده بازگرانيد.

222.  سلامتي کودکان شما بالاترين نعمت است آنرا به آساني از دست ندهيد.

223.  به کودکان آموزش دهيد که در حين حرکت اتومبيل از بازي کردن با دستگيره وقراردادن سر خود به بيرون از پنجره خوداري نمايند.

224.  با آموزش نکات ايمني به کودکان شيريني زندگي را تجربه کنيد.

225.  به کودکان بياموزيداز نزديک شدن به آبگير ها خودداري نماييد.

226.  رفتار صحيح را به کودکان بياموزيد.

227.  آموزش نکات ايمني به فرزندان آرامش وخوشبختي را به همراه خواهد داشت.

آخرين تغييرات:94/10/22

 

عضويت خبرنامه

Email: