منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وظايف روابط عمومي

نظر به نقش و جايگاه ويژه روابط عمومي در سازمانها به لحاظ انعکاس به موقع فعاليتها در جامعه که منجر به جلب همکاري مردم با سازمان خواهد شد و نيز جمع آوري نظرات و پيشنهادات و انتقادات شهروندان در رابطه با سازمانها که در برنامه ريزهاي خدماتي موثر خواهد بود ، لذا اداره مذکور در حوزه تحت نظارت مستقيم سازمان پيش بيني که بهره گيري از کارشناسان در زمينه هاي مرتبط به شرح وظايف ذيل را به مورد اجرا در آورند

1- تامين ارتباط سازمان با مردم – شوراهاي محلي – جرايد – راديو و تلويزيون به منظور انعکاس فعاليتهاي سازمان به شهروندان و کوشش در جلب اعتماد مردم و همکاري آنها با سازمان  

2- نظارت بر حسن انجام پذيرائيها و امور مختلف تشريفاتي – تهيه نصب پلاکارد- پرچم – تابلو  و آگهي هاي تبليغاتي   

3- جمع آوري کليه اطلاعات و آمار و اخبار مربوط به اقدامات و فعاليتهاي سازمان به منظور انتشاردر رسانه هاي گروهي و انعکاس به ادارات و ارگانهاي مربوطه 

4- نظرخواهي مستمر عمومي از مردم به منظور اطلاع از نظرات آنان از سازمان  و فعاليتهاي سازمان   

 5- ارائه آموزش هاي لازم به پرسنل سازمان جهت جمع آوري اطلاعات و آمار براي استفاده از برنامه ها 

6- انجام ساير امور مشابه که  از طريق مافوق در حدود وظايف ارجاع مي گردد

آخرين تغييرات:85/09/15

 

عضويت خبرنامه

Email: