منوي اصلي

شارژخاموش کننده

اركان سازمان آتشنشاني بر اساس اساسنامه

 

ارکان سازمان عبارتند از :

الف : شوراي سازمان

ب : هئيت مديره

ج : مدير عامل

د : حسابرس ( بازرس )

شوراي سازمان که منبعد شورا ناميده ميشود مرکب از پنج نفر به شرح ذيل خواهد بود

الف : شهردار به عنوان رياست شورا

ب : معاونت فني و خدماتي شهري شهرداري

ج : سه نفر کارشناس به پيشنهاد شهردار و تاييد وزارت کشور

 

آخرين تغييرات:85/09/18

 

عضويت خبرنامه

Email: