منوي اصلي

شارژخاموش کننده

تكريم ارباب رجوع

آيا اطلاع رساني و راهنمايي لازم به صورت شفاف و دقيق براي انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟
نحوه برخورد كاركنان با شما چگونه بوده است ؟
نام فرد يا افرادي كه مناسب ترين برخورد و همكاري را با شما داشته اند مرقوم فرماييد.
نام فرد يا افرادي كه برخورد نامناسبي با شما داشته اند را مرقوم فرماييد.
آيا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟
چنانچه درخواست خلاف مقررات  از جنابعالي شده است ، لطفا آنرا مرقوم فرماييد. (با ذكر مورد و فرد مورد نظر)
لطفا نظرات و پيشنهادات خود را براي اصلاح امور بنويسيد .
نام و نام خانوادگي:
شماره تماس:
  

آخرين تغييرات:83/12/24

 

عضويت خبرنامه

Email: