منوي اصلي

شارژخاموش کننده

شرح وظايف مركز ستاد فرماندهي

شرح وظايف:

مرکز ستاد فرماندهي:

  • آماده نگهداشتن امکانات ارتباطي سازمان
  • اطمينان از آمادگي کليه وسايل و تجهيزات فني مخابراتي و بيسيم با انجام آزمايشات و بازديدهاي دوره اي
  • دريافت کليه اطلاعات و مکالمات مهم و ارجاع فوري به مقام ما فوق جهت اقدام
  • نظارت دقيق در گرفتن آدرس محل حادثه يا آتش سوزي و اعزام نيروها از طريق ايستگاه مربوطه
  • دريافت گزارشات مختلف و انعکاس موارد مطروحه در اسرع و قت به واحدهاي ذير بط (مدير عامل.معاونت عمليات . روابط عمومي)
  • نظارت و کنترل بر امر ارزشيابي اجراي عمليات اطفاء و نجات و امداد به منظور يافتن نقاط ضعف و اقدام در جهت رفع آنها
  • انجام کليه اموري که در حدود و ظايف از طرف مافوق ارجاع مي شود و ساير وظايف مربوط به شغل

آخرين تغييرات:94/10/23

 

عضويت خبرنامه

Email: