منوي اصلي

شارژخاموش کننده

شرح وظايف فرمانده شيفت در ايستگاه

  • شرکت در آموزشهاي ضمن خدمت به منظور بالا بردن اطلاعات فني ، حرفه اي ، اداري ، عقيدتي و دوره هاي تخصصي
  • تحويل ايستگاه و وسايل و تجهيزات و خودروها و دفتر ثبت وقايع به هنگام شروع و در پايان کار با فرمانده شيفت قبل و بعد
  • نظارت بر کار عملياتي افراد و کارهاي جاري ايستگاه
  • نظارت بروسائط نقليه و تجهيزات حريق يا نجات که از هر جهت آماده به کار باشند.
  • گزارش آمار افراد و اتومبيلها و تجهيزات کادر حريق يا نجات و تغييرات آن بعد از تحويل شيفت
  • نظارت و کنترل بر آزمايش و سايل ارتباطي ايستگاه و بازديد به موقع شيرهاي آتش نشاني محدوده
  • بررسي کلي محل حادثه ، تقسيم کار واعلان وضعيت حادثه و کمک خواهي از ستاد فرماندهي در صورت لزوم
  • اطمينان از اطفاء کامل حريق يا خاتمه عمليات نجات و عدم امکان شعله و ر شدن محدد آن
  • انجام کليه اموري که در حدود وظايف از طرف مافوق ارجاع مي شود و ساير وظايف مربوط به شغل

 

آخرين تغييرات:94/10/25

 

عضويت خبرنامه

Email: