منوي اصلي

شارژخاموش کننده

شرح وظايف رئيس ايستگاه در ايستگاه

  • شرکت در آموزشهاي ضمن خدمت به منظور بالا بردن اطلاعات فني ، حرفه اي ، اداري ، عقيدتي و دوره هاي تخصصي
  • نظارت و کنترل در حسن اجراي کليه بخشنامه او مصوبات ابلاغ شده سازمان در ايستگاه
  • نظارت و کنترل بر اعمال کليه افراد طبق شرح وظايف و اجراي دقيق مقررات انضباطي و اداري در ايستگاه و محل حادثه و تقاضاي تشويق و تنبيه
  • اطمينان ازآمادگي کليه پرسنل و تجهيزات تدافعي جهت مقابله با حوادث از طريق شرکت در عمليات و بازديد هاي شبانه و بدون اطلاع
  • اطمينان از آمادگي کليه شيرهاي آتش نشاني ، پمپها ، تابلوها و علامات ، پر بودن منابع آب اختصاصي پمپها و نحوه دسترسي به آنها از طريق بازديدهاي دوره اي و نگهداري و آمار و اطلاعات لازم و ارائه پيشنهادات مورد نياز
  • نظارت و کنترل دقيق بر ماشين آلات و تجهيزات حريق و نجات و غيره که حتما در هر شيفت تحويل افراد مي باشد.
  • همکاري و هماهنگي با ساير ايستگاهها در عمليات مشترک
  • انجام کليه اموري که در حدود وظايف از طرف مافوق ارجاع مي شود و ساير وظايف مربوط به شغل

آخرين تغييرات:94/10/25

 

عضويت خبرنامه

Email: