منوي اصلي

شارژخاموش کننده

شرح وظايف مدير عامل

شرح وظايف :

مدير عامل :

  • اجراي مصوبات شوراي سازمان و هيئت مديره كه منطبق با مفاد اساسنامه بوده و اقدام در اداره امور سازمان و كوشش در جهت پيشبرد اهداف آن با اعمال مديريت صحيح و نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدهاي تابعه .
  • تهيه و تنظيم برنامه و بودجه سازمان و اصلاح و متمم و تفريغ بودجه سالانه جهت طرح در هيئت مديره و تسليم آن به شوراي سازمان جهت تصويب
  • انجام هرگونه معامله و انعقاد هرگونه قرارداد در رابطه با موضوع عمليات سازمان طبق مفاد اساسنامه و با رعايت آيين نامه معاملات و ساير مقررات سازمان .
  • تهيه و تنظيم هرگونه مقررات و دستورالعملهاي لازم براي پيشبرد امور سازمان و تسليم آن به هيئت مديره براي تصويب .
  • تقسيم كار صحيح بين كاركنان و ايجاد هماهنگي بين واحدهاي تابعه و اتخاذ تصميمات درباره كاركنان سازمان بر اساس مقررات موضوعه .
  • نمايندگي سازمان در برابر ادارت ، موسسات دولتي و خصوصي.
  • امضاء كليه اسناد و اوراق مالي و تعهد آور، قبولي ، ظهرنويسي، پرداخت وواخواست اوراق تجاري، وصول مطالبات ،پرداخت ديون و انجام هرگونه معامله از خريد و فروش يا اجاره ، تغيير و تبديل و فسخ قراردادها ، رهن گذاشتن اموال منقول و غير منقول سازمان ، تضمين ديون ، اجراي اسناد لازم الاجراء حسب مقررات مربوطه و در قالب مفاد اساسنامه سازمان
  • انجام اموريكه در حدود وظائف از طرف مافوق ارجاع مي شود و ساير وظايف مربوط به شغل .

آخرين تغييرات:91/02/05

 

عضويت خبرنامه

Email: