منوي اصلي

شارژخاموش کننده

شرح وظايف معاونت عمليات

شرح وظايف :

معاونت فني و عمليات:

  • همکاري با معاون و مديران سازمان براي تدوين برنامه هاي استراتژيک و اجرايي سازمان
  • بررسي و کنترل کليه آمار و گزارشهاي سوانح و آتش سوزي ها و نظارت بر تجزيه و تحليل علل آنها و گزارش به مدير عامل سازمان
  • توجه به ايمني و سلامت کارکنان تحت سرپرستي و فراهم آوردن تجهيزات انفرادي مناسب و امکانات رفاهي و تدابير راهبردي در راستاي رفع مشکل معيشتي آنها
  • نظارت و کنترل بر امر ارزشيابي اجراي عمليات اطفاء و نجات به منظور يافتن نقاط ضعف و اقدام در جهت رفع آنها
  • همکاري در امر برنامه ريزي  منابع سازمان ( انساني ، مالي ، تجهيزاتي و نظارت بر استفاده از منابع در حوزه سرپرستي و بررسي کمبودها و مشکلات در مناطق و ايستگاههاي عملياتي و امور ستاد فرماندهي و ارائه پيشنهاد در جهت تامين نيازها و رفع مشکلات و موانع حوزه تحث سرپرستي
  • انجام کليه اموري که در حدود وظايف از طرف مافوق ارجاع مي شود و ساير وظايف مربوط به شغل

آخرين تغييرات:91/02/03

 

عضويت خبرنامه

Email: