منوي اصلي

شارژخاموش کننده

دستورالعمل اجراي سيستم ايمني پروژه هاي مسكوني

 دريافت فايل

ضوابط ودستورالعمل هاي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني درمورد ايمني ساختمانها

الف) ضوابط و مقررات ايمني سازمان در مرحله طراحي

1- ضوابط مربوط به فاصله ساختمانها از يكديگر با توجه به نوع كاربري

1-1-جايگاه هاي سوخت از قبيل عرضه بنزين و گاز محل استقرا ر مخازن حداقل هفت متر فاصله از پلاك هاي

مجاور و معبر عمومي رعايت گردد و ابعاد پلاك جايگاه با توجه به اين مورد در نظر گرفته شود.

1-2- عدم احداث ساختمان ها با كاربري : سينما، سالن اجتماعات، مدارس،مساجد و اماكن پرجمعيت از اين قبيل در

مجاورت جايگاه هاي سوخت.

1-3- پلاك هاي مجاور در جايگاه هاي سوخت تا ارتفاع دو طبقه روي پيلوت بلامانع و به ازاي هر طبقه افزايش

ارتفاع نسبت به دو طبقه روي پيلوت بلامانع و به ازاي هر طبقه افزايش ارتفاع نسبت به دوطبقه روي پيلوت عقب

نشيني سه متر در ضلع مجاورت جايگاه سوخت رعايت و يا ديوار مجاور جايگاه، بدون هيچگونه روزنه و داكت با جبهه

باز بطرف جايگاه سوخت و تأمين ايستائي بر حسب تحمل فشار 7كيلوگرم بر سانتيمتر مربع ( 7 اتمسفر فشار ناشي از

انفجار گاز مواد نفتي) در نظر گرفته شود.

2- ضوابط مربوط به ارتفاع ساختمان (تعداد طبقات روي پيلوت ) و عرض تر افيكي گذرهاي اطراف پلاك

 

رديف

عرض ترافيكي گذر

حداكثر ارتفاع مجاز

1-2

كمتر از 6 متر

دو طبقه روي پيلوت

2-2

6 متر

سه طبقه روي پيلوت

3-2

8 متر

چهار طبقه روي پيلوت

4-2

10 متر

پنج طبقه روي پيلوت

5-2

12 متر لغايت 22 ( بن بست )

شش طبقه روي پيلوت

6-2

12 متر و بيشتر ( بن باز )

محدوديت ندارد

7-2

22 متر و بيشتر ( بن بست )

محدوديت ندارد

 

ضوابط مربوط به مسير و دستگاه پله اضطراري

3-1- حداكثر ارتفاع ساختمان 30 متر يا 9 طبقه روي پيلوت دستگاه پله اصلي بعنوان دستگاه پله اضطراري مد نظرقرار گيرد، به نحوي كه دستگاه پله از ايستگاه مشترك ورودي واحدها و آسانسور در طبقات كاملاً جداسازي گردد.

مساحت ايستگاه مشترك (سه متر مربع + يك متر مربع× تعداد واحدها در طبقه) با مصالح ساختماني و درب ايزوله 

دود خود بسته شو جداسازي گردد.

3-2- از ارتفاع بيش از 30 متر يا بيشتر از 9 طبقه روي پيلوت ضر وري است دو دستگاه پله بنحوي در نظر گرفته شود كه در طبقات به يكديگر راه داشته باشند يكي از دستگاه پله ها با فاصله از دستگاه پله ديگر و در ضلع مجاور فضاي آزاد بوده و به درب ايزوله دود خود بسته شو مجهز گردد.

3-3- ساختمان هاي با 3 طبقه روي پيلوت و هر طبقه شامل 8 واحد، ساختمان هاي با 4 طبقه روي پيلوت و هر

طبقه شامل 6 واحد و ساختمان هاي با 5 طبقه روي پيلوت و هر طبقه شامل 3 واحد و ساختمان هاي 6 طبقه روي

 پيلوت و بيشتر حتي با يك واحد در هر طبقه مشمول بند 1-3 مي شوند.

3-4- براي ساختمان هاي خاص طبق نظر كارشناس سازمان آتش نشاني.

3-5- حداقل تعداد خروجي هاي مورد نياز براي فضاي هاي بزرگ (سالن اجتماعات، سينماها و غيره ) و همچنين

حداقل عرض خروجي ها مطابق جدول زير محاسبه گردد:

عرض خروجي

تعداد اشغال كنندگان ( نفر)

 

تعداد خروجي

تعداد اشغال كنندگان ( نفر)

Cm80

1 تا 50

1

1 تا 50

Cm90

51 تا 110

2

51 تا 500

Cm100

111 تا 170

3

501 تا 1000

Cm110

171 تا 220

4

1001 تا 2000

Cm120

221 تا 240

5

2001 تا 4000

Cm130

241 تا 260

6

4001 تا 7000

Cm140

261 تا 280

7

7000 تا 11000

Cm150

281 تا 300

 

 

Cm160

301 تا 320

 

 

Cm170

321 تا 340

 

 

 

در ضمن دستگاه پله اضطراري علاوه بر دستگاه پله اصلي براي سالن اجتماعات با ظرفيت بيش از يك صد نفر،

سينما ها، بيمارستان ها، هتلها، ... ضروري مي باشد.

3-6- در يك ساختمان با كاربري مختلف ( مسكوني، تجاري، دفتر كار ...) ضروري است از نظر ا يمني، دستگاه پله

مسكوني مستقل از دستگاه پله كاربري هاي ديگر در نظر گرفته شود.

3-7- راه دسترسي به انبار تجاري واقع در زيرزمين، از انتهاي انباري غير مجاز مي باشد و مقتضي است از داخل

 واحد تجاري با فاصله حداكثر 2/1 متر از معبر عمومي و ترجيحاً بطور مستقل از برگذر در نظر گرفته شود.

4- ضوابط مربوط به آسانسور

4-1- آسانسور خارج از مركز دستگاه پله طراحي گردد.

4-2- چاه آسانسور تا روي فوندانسيون ساختمان امتداد يابد و يا در صورت قرار داشتن فضاي آزاد زير چاهك

آسانسور يك ستون زير ضربه گيرهاي چاهك با تأمين ايستائي پنج هزار نيوتن بر متر مربع در نظر گرفته شود.

 4-3 ابعاد مفيد چاه آسانسور حداقل 150×150 سانتيمتر باشد.

-4-4 در چاه آسانسور داخل موتور خانه تأسيسات قرار نگيرد.

4-5- در نظر گرفتن اطاق مستقل براي موتورخانه آسانسور، دريچه به ابعاد حداقل 80×60 سانتيمتر زير كف مو تور

خانه روي ديوار جانبي با بازشو به بيرون.

4-6- هر گونه بازشو (روزنه، دريچه) به چاه آسانسور بجز در ورودي به چاه و دريچه مورد بند 5-4 غير مجاز است.

4-7- رعايت كليه اصول استاندارد مربوط به آسانسور.

5- ضوابط مربوط به رمپ پاركينگ

5-1- شروع رمپ با 5/2 متر فاصله از معبر عمومي (پياده رو)

 5-2- شيب حداكثر %15

5-3- رعايت ارتفاع حداقل 195 سانتيمتر از روي رمپ تا زير سقف بالاي رمپ.

5-4- حداقل قطر در چرخش 180 درجه 12 متر رعايت گردد.

5-5- حداقل وتر مثلث در زاويه چرخش 90 درجه رمپ 7 متر رعايت گردد.

5-6- در نظر گرفتن دو رمپ با عرض حداقل 5/3 متر يا يك رمپ با عرض حداقل 5 متر براي پاركينگ با ظرفيت

بيش از 24 خودرو بصورت رفت و برگشت ضروري است.

5-7- در نظر گرفتن رمپ به عرض حداقل 5/3 متر براي پاركينگ با ظرفيت كمتر از 24 خودرو ضروري است.

5-8- در نظر گرفتن راه دسترسي دستگاه پله و رمپ براي پاركينگ ها در طبقات فوقاني و زيرزمين به كد همكف

تراز خروجي ضروري است.

5-9- تأمين راه دسترسي خودرو صرفاً توسط جك آسانسور و در نظر نگرفتن رمپ غير مجاز (بجز پاركينگهائي كه

تمام طبقات كاربري پاركينگ دارد و در اين مورد رمپ بصورت ترجيحاً مطرح است).

5-10-دوربندي ايستگاه مشترك دستگاه پلكان وآسانسور در پاركينگ ساختمان ها ونصب در دودبند خود بسته شو.

6- ضوابط مربوط به موتور خانه تأسيسات

6-1- طراحي موتورخانه تأسيسات خارج از زيربنا و در صورت عدم امكان، مجاور يك جبهه به فضاي آزاد با پنجره

به فضاي آزاد در نظر گرفته شود.

6-2- موتورخانه تأسيسات در جوار چاه آسانسور، دستگاه پله و سالن اجتماعات قرار نگيرد . و در صورت عدم امكان،ديوار مشترك بين آنها مقاوم حريق باشد.

6-3- داكت مستقل براي لوله هاي تأسيسات، كابلهاي برق و دود كشها در نظر گرفته شود.

7- ضوابط مربوط به سيستم اعلام كننده حريق

7-1- براي ساختمان ها كه نياز به راه دسترسي يا پله اضطراري داشته باشند وساختمان هاي صنعتي، انبار ها،

اداري، عمومي سينماها، سالنهاي اجتماعات مراقبتي، درماني، اقامتي عمومي، مجتمع هاي تجاري و اماكن پرمخاطره

ضروري است.

7-2- طراحي بر اساس استاندارد جهاني از قبيل BS5839 يا EN54 اقدام شود.

7-3- تأييد طرح قبل از اجراء توسط سازمان آتش نشاني ضروري است.

8- ضوابط مربوط به نماي سنگ و شيشه

ضوابط مربوط به نماي سنگ و شيشه بايد طبق بند ب- 2 اقدام شود.

9- ضوابط مربوط به استعلام از سازمان آتش نشاني و نظريات كارشناسي

9-1- با توجه به موقعيت، كاربري، شرايط ساختمان ها ضروري است هر يك از ساختمان ها مستقل جهت اخذ

نظريات كارشناسي و تشكيل پرونده و حفظ سوابق براي مواقع اضطراري و بررسي علل حريق و حادثه از سازمان آتش

نشاني استعلام گردد.

9-2- همواره نظريات كارشناسي سازمان آتش نشاني در اولويت قرار دارد.

ب) دستور العمل ايمني سازمان در مرحله اجراء (بازديد، كنترل ونظارت)

1- دستور العمل مربوط به ايمني از مرحله خاك برداري و شورع تا پايانكار

1-1- بر اساس مبحث 12 مقررات ملي ساختمان ايران اقدام شود.

2- دستورالعمل مربوط به نماي سنگ وشيشه

2-1- شيشه از نوع سكوريت باشد.

2-2- از پشت نما داخل ساختمان در قسمت داخل واحدها در هرطبقه از كف تمام شده اجراي جانپناه با مصالح

ساختماني به ارتفاع حداقل 80 سانتيمتر ضروري است.

2-3- ضخامت شيشه متناسب با ابعاد شيشه در نظر گرفته شده و براي فرم شيشه هر شش متر ارتفاع يك ژوئن دو

سانتي اجراء گردد.

2-4- هر سه متر ارتفاع سنگ روي نيشي قرار گيرد و اسكوپ كامل شود.

2-5- فرم شيشه محكم و فيكس اجراء گردد.

2-6- سنگ هاي روي درپوش ها كاملاً رولپلاك گردند.

2-7- در محل تقاطع ديوارهاي جداكننده با فرم نماي شيش ه به منظور ممانعت گسترش حريق از دو فضاي مجاور

به يكديگر از پشت نماي شيشه به عرض حداقل يك متر با مصالح ساختمان مقاوم حريق احداث گردد.

2-8- فضاهاي جدا از يكديگر واقع در پشت نماي شيشه، نسبت به يكديگر با مصالح ساختماني غير قابل اشتعال

كاملاً جداسازي شوند.

3- دستور العمل مربوط به برق و روشنائي اضطراري ساختمان

3-1- سيستم برق بر اساس مبحث 13 مقررات ملي ساختمان ايران رعايت گردد.

3-2- تابلوي برق مجاور در اصلي داخل واحد در نظر گرفته شود.

3-3- تابلو برق حداقل مجهز به فيوز مينياتوري مستقل براي سرويس بهداشتي (حمام و تو الت)- آشپزخانه - سالن -

اطاق خواب ها- كولر.... باشد.

3-4- هر يك از تابلوهاي برق به كليد قطع برق در صورت نشت جريان (FI) مجهز گردد.

3-5- كابلها ولوله هاي سيستم برق از داكت هاي مستقل يا داخل ديوار عبور نمايند.

3-6- در نظر گرفتن سيستم ارتينگ و صاعقه گير.

3-7- در نظر گرفتن روشنائي 12 ولت تغذيه از باتري با شارژ و رله اتوماتيك براي دستگاه پله و مسير اضطراري،

كابين آسانسور، زيرزمين هاي فاقد نور طبيعي، سالن اجتماعات، موتورخانه، مجتمع ها، واحدهاي تجاري، مجتمع هاي

تجاري، بيمارستان ها، كتابخانه ها و موزه ها و هتل ها....

3-8- سيستم برق اماكن مرطوب از قبيل استخر و محوطه مربوط از كف تمام شده تا ارتفاع 2/2 متر بصورت

12 متر  و عدم بهره برداري از 220 ولت و از ارتفاع بالاي 2/2 متر در صورت بهره برداري از 220 ولت از نوع حفاظت شده در نظر گرفته شود.

4- دستور العمل مربوط به آسانسور

4-1- رعايت كليه اصول استاندارد مربوط به آسانسور.

4-2- عدم عبور هر گونه لوله هاي تأسيسات آب سرد، گرم، دودكش ها، لوله هاي گاز و كابل هاي برق از داخل

چاه آسانسور. (بجز تجهيزات آسانسور)

4-3- نصب قفل سويچي روي دريچه زير كف موتورخانه و در اتاق موتور خانه آسانسور.

4-4- نصب مشبك فلزي با خانه هائي به ابعاد 2×2 سانتيمتر روي پنجره و روزنه هاي اتاق موتورخانه آسانسور.

4-5- كابين آسانسور به در، آيفون ثابت روي بدنه بدون گوشي متحرك، زنگ خطر، تهويه، روشنايي 12 ولت تغذيه

از باتري با شارژو رله اتوماتيك مجهز گردد.

4-6- در نظر گرفتن تجهيزات كامل ايمني آسانسور (از قبيل گاورنر، پاراشوت، ميكروسوئيچ هاي كنترل كننده).

4-7- ديوارهاي جانبي چاه آسانسور خود ايستا و مقاوم حريق بدون هيچگونه روزنه اجرا گردد.

4-8- در نظر گرفتن چاه ارت و اتصال اسكلت فلزي چاه، كابين، قاب وزنه، تجهيزات موتورخانه و كليه قسمت ها به

سيستم ارتينگ با مقاومت حداكثر 5 اهم.

4-9- اخذ تأييد از شركت بازرسي و كيفيت و استاندارد ايران.

4-10- نصب تابلو هشدار دهنده داخل كابين با مشخصات ذيل:

 ابعاد سانت 30×20- زمينه آبي رنگ و نوار شبرنگ سبز به عرض يك سانت در پيرامون تابلو - نوشته متن به رنگ

سفيد.

متن تابلو: در زمان حريق به هيچ عنوان از آسانسور استفاده نگردد.

5- دستورالعمل مربوط به سيستم گرمايش ساختمان

5-1- كليه ساختمان هاي تجاري و فروشگاه ها از سيتم حرار ت مركزي يا پك ايچ استفاده نمايند (استفاده از بخاري

با شعله رو باز مجاز نيست).

5-2- سيستم گازكشي ساختمان مورد تأييد اداره گاز قرار گيرد.

5-3- براي هريك از انشعابات گاز بجز روشنائي ها در نظر گرفتن دودكش بطور مستقل و امتداد آن تا ارتفاع 80

سانتيمتر بالاتر از پشت بام و نصب كلاهك مناسب ضروري است.

5-4- شومينه ها و دستگاه هاي گازسوز (كليه مشعل ها) به شير كنترل ترموكوپل مجهز گردند.

5-5- آشپزخانه رستوران ها حتي المقدور زير فضاي آزاد مستقر گرددو در صورت استقرار زير احداث بنا در مجاورت

فضاي آزاد قرار گيرد و بالاي آشپزخانه سالن اجتماعات وجود نداشته باشد.

6- دستور العمل مربوط به موتور خانه تأسيسات

6-1- در نظر گرفتن در فلزي و آستانه زير در براي موتورخانه.

6-2- در نظر گفتن تهويه به تناسب حجم موتورخانه.

6-3- كليه ديگ هاي تحت فشار داراي سوپاپ اطمينان باشند.

6-4- سيم كشي هاي برق بصورت توكار يا از داخل لوله مخصوص عبور نمايند.

6-5- روشنائي ها از نوع مخصوص حفاظ دار باشند.

6-6- موتورخانه تأسيسات به تجهيزات ايمني و آتش نشاني زير نظر كارشناس مجهز گردند.

6-7- مجهز به كف شوي باشد.

6-8- حداقل 3/1 فضاي موتورخانه بصورت فضاي پرت منظور شود.

7- دستورالعمل مربوط به جانپناه، داكت و نورگير و بازشوها

7-1- احداث جانپناه با ارتفاع حداقل 80 سانتيمتر از كف تمام شده اطراف پشت بام، تراس، بالكن، دستگاه پله،

اطراف داكت هاي واقع در پشت بام، پرتگاه ها و پشت بام ساختمان هاي 6 طبقه به بالا موزايك فرش شود و از

آسفالت و ايزوگام استفاده نشود.

7-2- استفاده از شيشه يا اشياء برنده جهت حفاظ جانپناه مجاز نمي باشد و در صورت استفاده از نرده، حفاظ ها

بصورت عمودي و با فاصله حداكثر 10 سانتيمتر از يكديگر باشد.

7-3- نصب كوپل طلق دار روي نورگيرهاي پشت بام و در صورتيكه از شيشه در قسمت نورگيرها و داكت ها روي

پشت بام استفاده شده است، ضروري است مشبك فلزي با خانه هائي به ابعاد حداكثر 2×2 سانت با قاب مقاوم زير

شيشه ها نصب گردد.

7-4- ديوارهاي جانبي داكت ها مقاوم حريق و بدون درز اجرا گردد.

7-5- پنجره داكت هاي نورگير : از خط الرأس تلاقي دو ديوار جانبي با فاصله حداقل يك متر، فاصله دوپنجره مجاور حداقل يك متر ،شيشه ها دوجداره و شيشه داخلي از نوع سكوريت 6 ميليمتري، زير پنجره ها با ارتفاع حداقل 5/1 متر از كف تمام شده، پنجره آشپزخانه ثابت، حداقل مساحت نورگيري براي ساختمان هاي تك واحدي 4 متر مربع و براي ساختمان هاي چند واحدي 7 متر مربع با در نظر گرفتن فرمول:

S = N ×0.3 R ×0.2 K

تعداد پنجره آشپزخانه = K ، پنجره غير از آشپزخانه = R ، تعداد طبقات = N ، مساحت = S

7-6- در صورت استفاده از شيشه جهت رفع مشرفيت، شيشه ها بصورت فيكس باشد در قاب فلزي با دوربندي

كامل و نوار دور شيشه نصب شوند و در صورت استفاده از شيشه سكوريت بطور اصولي وبا استحكام لازم در محل

خود مستقر گردد.

7-7- عدم استفاده از شيشه در قسمت كتيبه بالاي درب اصلي ورودي به واحدها.

8- دستور العمل مربوط به سيستم لوله كشي آب آتش نشاني ساختمان ها

8-1- ساختمان هاي به ارتفاع حداكثر سه طبقه روي پيلوت و يك واحد در هر طبقه و زير بنا در هر طبقه حداكثر

140 متر مربع نياز به لوله كشي آب آتش نشاني ندارد.

8-2- ساختمان ها با مشخصات بند 8-1 و دو واحد در هر طبقه طبق ارائه طريق بند 8-3 اقدام شود.

8-3-  ساختمان هاي مسكوني با ارتفاع سه الي پنج طبقه روي پيلوت و زير بنا، از 140 متر مربع تا 230 متر مربع نياز به اجراي سيستم لوله كشي آب آتش نشاني (هوزريل) با لوله به قطر 5/1 اينچ و نصب جعبه F به صورت يك طبقه در ميان، شروع از همكف مي باشد.

8-4- ساختمان هاي مسكوني با ارتفاع سه الي پنج طبقه روي پيلوت با زير بناي بيش از 230 متر مربع با لوله به

قطر ١الي ٢ اينچ و نصب جعبه F در كليه طبقات با نظر كارشناسان آتش نشاني.

8-5-ساختمان هاي با ارتفاع بيش از 5 طبقه روي پيلوت با هر مقدار زير بنا و نصب جعبه F در تمام طبقات با نظر كارشناس آتش نشاني لازم مي باشد.

(قطر لوله اصلي آب آتش نشاني توسط كارشناس آتش نشاني مشخص مي گردد.)

8-6-متعلقات جعبه F براي بندهاي (8-2) و (8-5) والو و كوپلينگ 1 اينچ و هوزريل(تصوير رنگي به شماره 4) با لوله لاستيكي فشار قوي و سرنازل شيردار سه حالته مي باشد.

8-7- سيستم لوله كشي آب آتش نشاني سالن هاي اجتماعات، انبارها، واحدهاي تجاري و صنعتي زير نظركارشناسان آتش نشاني انجام شود. نصب جعبه F جنب در و خارج از ساختمان با متعلقات لوله نواري و داخل سالن ها با لوله لاستيكي فشار قوي و هوزريل صورت گيرد، حداكثر فاصله جعبه هاي F از يكديگر سي متر . (نصب جعبه F با متعلقات لوله نواري، داخل سالن بر حسب نظر كارشناسي آتش نشاني)

8-8- امتداد لوله اصلي آب آتش نشاني از پشت بام تا پائين ترين ارتفاع ساختمان (كد روي فوندانسيون) و اتصال آن

به آب شهر و منبع ذخيره هوائي آب آتش نشاني مستقر در پشت بام ضروري است سايز لوله اصلي و ظرفيت منبع

طبق نظر كارشناس آتش نشاني و دبي خروجي براي مدت 10 دقيقه تا زمان رسيدن نيروي عملياتي آتش نشاني در

نظر گرفته مي شود و در نظر گرفتن پمپ با رله اتوماتيك جهت تأمين حداقل 3 آتمسفر فشار براي هر يك از سر نازلها.

8-9- انبارها، واحد هاي صنعتي، توليدي ضروري است مجهز به استخر آب با ظرفيت متناسب با محل و چاه و

سيستم پمپاژ با رلة اتوماتيك باشند و در نظر گرفتن ژنراتور برق اضطراري جهت مواقع ضروري و قطع برق (زير نظر

كارشناس آتش نشاني).

8-10- هيدرانت آتش نشاني (شير ايستاده آتش نشاني) براي مجتمع هاي مسكوني، تجاري، صنعتي و اداري زير

نظر كارشناس آتش نشاني مشخص مي گردد.

8-11- سيستم آب افشان اتوماتيك و دستي (سيستم اسپرينكلر ) زير نظر كارشناسان آتش نشاني مشخص مي

گردد.

8-12- سيستم لوله كشي آب آتش نشاني بصورت خشك زير نظر كارشناسان آتش نشاني مشخص مي گردد.

9- دستور العمل مربوط به خاموش كننده دستي و چرخ دار آتش نشاني

 9-1- نصب خاموش كننده 6 كيلويي دي اكسيد كربن (CO2) مجاور تابلو اصلي برق و تابلو برق آسانسور ضروري است.

9-2- نصب خاموش كننده پودر وگاز درجه دار جنب درب موتورخانه و انباري ها و داخل هر واحد تجاري ضر وري است.

9-3- سيستم اطفاء حريق اتوماتيك زير نظر كارشناسان آتش نشاني مشخص گردد.

9-4- تعداد و نوع خاموش كننده هاي دستي و چرخ دار توسط كارشناسان آتش نشاني در مرحله پايان كار مشخص

گردد.

10- دستورالعمل مربوط به نازك كاري و دكوراسيون داخلي ساختمان ها

10-1- عد م استفاده از مواد قابل اشتعال (از قبيل موكت ) داخل راهروها و دستگاه پله اضطراري و يا ايستگاه هاي

ورودي واحدها و سقف.

10-2- عدم استفاده از مواد قابل اشتعال جهت دكوراسيون و نازك كاري سالن هاي اجتماعات، سينماها و راه هاي

دسترسي اضطراري در كليه ساختمان ها.

11- دستورالعمل مربوط به سيستم اعلام حريق

11-1- هر يك از ساختمان ها كه نياز به راه دسترسي اضطراري يا پله اضطراري داشته باشند، ساختمان هاي

صنعتي، انبارها، عمومي، اداري سينماها و سالن هاي اجتماعات، مراقبتي، درماني، اقامتي عمومي، مجتمع هاي تجاري

و اماكن پر مخاطره.

11-2- قبل از اجراء ضروري است طرح سيستم اعلام حريق به تأييد سازمان آتش نشاني برسد.

11-3- نصب تابلو هشدار دهنده در محدوده ورودي اصلي ساختمان در معرض ديد با مشخصات ذيل:

 - ابعاد 30×40 سانت زمينه آبي و نوار شبرنگ سبز به عرض يك سانت در پيرامون تابلو

- نوشته متن به رنگ سفيد

 - متن تابلو : به محض شنيدن آژير عمومي اعلام حريق در اسرع وقت با حفظ خونسردي محل واحد خود را ترك نموده و از مسير دستگاه پله از ساختمان خارج گرديد.

12- دستور العمل مربوط به دستگاه پله اضطراري

12-1- ديوارهاي مسير دسترسي اضطراري و دستگاه پله ا ضطراري خود ايستا بدون هيچگونه منفذ باشد (بجز

پنجره هاي مشرف به فضاي آزاد ) و به در دودبند خود بسته شو مجهز گردد و نصب كوپل طلق دار همراه با فن

مناسب در سقف دستگاه پلكان و جانپناه دستگاه پلكان مشرف به نورگير به ارتفاع حداقل 5/1 متر اجراء و نصب

روشنائي اضطراري 12 ولت تغذيه از باتري با شارژ و رله اتوماتيك.

12-2- نصب علائم راهنما جهت مشخص نمودن شماره طبقه مسير خروج در ارتفاع حداكثر 8/1 متر از كف تمام

شده با مشخصات ذيل:

بصورت نوردار با روشنائي 12 ولت تغذيه از باتري با شارژر و رلة اتوماتيك يا شبرنگ متناسب با مسير خروج.

13- دستور العمل مربوط به استخر و محوطه استخر

13-1- موتورخانه و مشعل ها خارج از محوطه استخر مستقر گردند.

13-2- سيستم برق تا ارتفاع 2/2 متر بصورت 12 ولت و عدم بهره برداري از 220 ولت و از ارتفاع بالاي 2/2 متر در صورت استفاده از 220 ولت از نوع حفاظت شده و مجهز به كليد FI مستقل باشد.

13-3- در نظر گرفتن روشنائي اضطراري 12 ولت تغذيه از باتري با شارژر و رلة اتوماتيك

13-4- جداسازي محوطه استخر بوسيله در قفل دار سوئيچي از ديگر قسمت هاي ساختمان ضروري مي باشد.

13-5- در بالا و اطراف سكوي شيرجه (دايو) تا فاصله حد اقل 3 متر عدم بهره برداري از برق 220 ولت و از ولتاژ حداكثر 12 ولت بهره برداري شود.

13-6- كليه شيشه هاي مشرف به استخر و رختكن از نوع سكوريت انتخاب گردد.

13-7- كف سازي محوطه استخر لغزنده نباشد.

13-8- سيستم گرمايشي بصورت حرارت مركزي تغذيه گردد.

14- دستور العمل مربوط به استعلام از سازمان آتش نشاني و نظريات كارشناسي

14-1- با توجه به موقعيت، نوع كاربري و شرايط ساختمان ها ضروري است براي هر يك از ساختمان ها بطور مستقل از سازمان آتش نشاني استعلام گردد . جهت اخذ نظريات كارشناسي و ارائه طريق، تشكيل پرونده، حفظ سوابق براي مواقع بروز آتش سوزي و حادثه و راهنمائي نيروهاي عملياتي بر اساس آن توسط ستاد فرماندهي، بررسي علل حريق و حادثه.

14-2- همواره نظريات كارشناس سازمان آتش نشاني در اولويت قرار دارد.

 

  چاپ

 

آخرين تغييرات:94/10/24

 

عضويت خبرنامه

Email: