منوي اصلي

شارژخاموش کننده

واحد پيشگيري

 

 

مسئول امور پيشگيري ونظارت : مصطفي فراز شهرکي

با توجه به اينکه در اکثر موارد بي مبالاتي و عدم موارد ايمني ، موجب بروز آتش سوزي و حوادث مي گردد لذا با پيش بيني ها و پيشگيريهاي لازم مي توان از بروز بسياري از حريقها و حوادث جلوگيري نمود . نتايج بررسيهاي آماري منتشر شده نشان مي دهد که 75 الي 85 درصد آتش سوزيها قابل پيشگيري هستند بعبارتي ديگر از طريق پيشگيريهاي لازم مي توان از 4/3  درصد ازخسارات ساليانه ناشي از حريق جلوگيري کرد و اين خود رقم بسيار قابل توجهي راشامل مي گردد .

 

وظايف واحد حفاظت و پيشگيري :

  • بررسي نقشه هاي ساختماني و صدور تائيديه ايمني جهت كليه ساختمان ها در سه مرحله شروع کار ،‌سفت کاري و پايان کار
  • ‌تهيه شناسنامه ايمني جهت كليه صنوف مختلف، پس از بازديد و بررسي و ارائه دستور العمل ايمني و صدور تائيديه ايمني هنگام أخذ پروانه کسب يا تمديد آن
  • بازديد از اماکني که مورد حريق واقع شده و بررسي علل حريق جهت ارائه به مراجع ذيصلاح و پيش بيني لازم جهت جلوگيري از تکرار حادثه
  • بازديد، بررسي و ارائه دستورالعمل ايمني جهت كليه ساختمان ها و مراكز تحت پوشش بيمه آتش سوزي 

 

 

 

 

 

 

 

آخرين تغييرات:99/09/12

 

عضويت خبرنامه

Email: