منوي اصلي

شارژخاموش کننده

آتش نشانان دوطلب

با عنايت به اينکه پس از هر حادثه ، حالت تاثر و تاسف در هر فرد با عاطفه و انسان دوستي پديدار گشته و با مشاهده آثار خسارات جاني و مالي حادثه ، آرزوي داشتن مهارت در عمليات آتش نشاني جهت کمک به نيروهاي حرفه اي آتش نشاني و نجات افراد حادثه ديده در اذهان وجود دارد ، در آن لحظه از ديدگاه روانشناسي انگيزه کامل براي هر گونه اقدام داوطلبانه در افراد وجود دارد . لذا راستا ي کمک به هموطنان به نيروهاي دوطلب آموزشهاي لازم داده ميشود.

تعريف نيروي دوطلب آتش نشاني

داوطلب آتش نشاني به کسي يا کساني گفته مي شود که مکمل نيروي حرفه اي آتش نشاني بوده و در برابر ارائه خدمات هيچگونه حق الزحمه يا حقوقي طلب نمي نمايد . بايد اذعان نمود نيروي داوطلب به نيرويي گفته مي شود که به صورت افتخاري جهت انجام فعاليتهاي ايمني و آتش نشاني انتخاب شده اند

اهداف استفاده سازمان از نيروي داوطلب آتش نشاني

همچنانکه گفته شد امروزه در بسياري از کشورها از دو نوع گروه آتش نشانان حرفه اي و داوطلب جهت ايجاد يک سيستم حفاظتي کنترل حريق و حوادث استفاده مي نمايند تجارب جهاني در برخورد با تشکيل چنين گروههايي نشان ميدهد اهداف بسياري در پي تشکيل گروههاي داوطلب وجود دارد . اهم اين اهداف عبارتند از :

هدف اصلي :

استفاده از مشارکت هاي مردمي در مواقع بروز حوادث و آتش سوزيهاي گسترده و داشتن نيروهاي کافي و کار آمد و آماده به کار هنگام نياز

اهداف فرعي :

 • ارتقاء‌سطح فرهنگ ايمني عموم افراد جامعه
 • کاهش خسارات جاني و مالي ناشي از حوادث و آتش سوزي
 • آموزش همگاني ايمني در برخورد با حوادث و آتش سوزي
 • شناخت حرفه مخاطره آميز آتش نشاني و تبيين اهميت و جايگاه آن در بين اقشار مختلف جامعه
 • فراگيري دوره هاي آموزشي ايمني و آتش نشاني در راستاي پر نمودن اوقات فراغت افراد در رده هاي سني مختلف
 • کاهش بار مالي و هزينه هاي جاري سازمانهاي آتش نشاني در نگهداري و استخدام پرسنل
 • دخالت و در گير نمودن طبقات مختلف جامعه و مشارکت مردم در امور ايمني 

 

شرايط عضويت در گروه (( آتش نشانان داوطلب ))

 • برخوداري از سلامت کامل جسمي و روحي
 • علاقمندي و داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن و کسب آموزشهاي مقدماتي
 • داستن حداقل 18 سال و حداکثر 60 سال سن (گروه سني فعال جامعه )
 • تکميل فرم تقاضاي عضويت ( اين فرم از سوي سازمان آتش نشاني تهيه و ارائه مي گردد )
 • تکميل فرم تعهد نامه ( اين فرم از سوي سازمان آتش نشاني تهيه به منزله تعهد اخلاقي داوطلب نسبت به جان و مال مردم است )

شرح وظايف آتش نشانان داوطلب

 • هماهنگي و همکاري با نيروهاي حرفه اي آتش نشاني در عمليات اطفاء حريق
 • کمک به افراد آسيب ديده از حوادث و نجات آنها از کانون حادثه
 • انجام کمک هاي اوليه و رساندن مصدومين و مجروحين به نزديکترين محل درماني
 • شرکت در کلاسهاي آموزش تئوري و عملي جهت فراگيري اصول و نکات ايمني در راستاي اهداف آموزشي سازمانهاي آتش نشاني
 • کوشش در برقراري ارتباط با شهروندان ، آگاهي دادن به آنان و انتقال نکات ايمني

آخرين تغييرات:91/02/05

 

عضويت خبرنامه

Email: