منوي اصلي

شارژخاموش کننده

شرح وظايف و اهم فعاليتهاي اداره آموزش

شرح وظايف:

مديريت آموزش و پيشگيري:

 

  • تهيه و تنظيم طرحهاي ايمني سطوح مختلف به منظور کاهش حريق ها وحوادث
  • نظارت بر تجزيه و تحليل علل حريق ها و حوادث
  • مطاله گزارشات مربوط به بررسي علل حريق و سوانح به منظور يافتن راههاي جديد و مناسب براي جلوگيري از آتش سوزي و سوانح و بالا بردن سطح ايمني در جامعه
  • تدوين برنامه هاي آموزشي و نظارت در اجراي آن
  • آموزش علمي و عملي افراد با توجه به آخرين متدبين المللي اطفاء حريق و نجات افراد
  • همکاري فني در تهيه و تنظيم دستورالعملهاي اضطراري
  • ارائه راهکارهاي مناسب براي ترويج و اشاعه فرهنگ ايمني در جامعه
  • انجام کليه اموري که در حدود وظايف از طرف مافوق ارجاع مي شود و ساير وظايف مربوط به شغل

آخرين تغييرات:91/02/05

 

عضويت خبرنامه

Email: