منوي اصلي

شارژخاموش کننده

زاهدان در يك نگاه

شهر زاهدان از موقعيت جغرافيايي ويژه اي برخوردار بوده و بخشي از بلوچستان شمالي يا همان سرحد به شمار ميرفت و فلسفه وجودي آن را در انتظارات حكومتهاي مركز آن زمان بلوچستان ميتوان جستجو كرد .
در سال 1308 خورشيدي زاهدان يعني شهر پرهيزگاران آوازه يافت تا نگاه تازه و انتظارات و خواسته هاي جديد حكومت مركزي را در قبال بلوچستان بر آورده سازد.
اولين نشانه هاي شهرنشيني با احداث خط آهن از كوئته پاكستان به زاهدان پديدار شد و با توسعه هاي بعدي زاهدان امروزي به مركز استان تبديل شد.
زاهدان شهريست جديدالاحداث با عمري حدودا 90 ساله داراي آب و هواي معتدل و خشك ارتفاع آن از سطح دريا 1370 متر است و وسعت آن 5570 هكتار و در حدود 865000 هزار نفر جمعيت دارد كه از اين جمعيت 600000 هزار نفر ايراني و 265000 نفر اتباع بيگانه ميباشند. 
زاهدان مركز اداري و سياسي استان بوده و بيشتر ساختار خدماتي دارد و بدليل واقع شدن در تقاطع جاده هاي ارتباطي مهم داشتن راه آهن و فرودگاه بين المللي داراي اهميت سوق الجيشي ميباشد.
در حال حاضر اين شهر بعنوان يكي از شهرهاي دانشگاهي و مذهبي كه داراي حدود 60000 هزار نفر دانشجو طلبه و حافظ قران ميباشد بشمار مي آيد كه در مقايسه با جمعيت آن از سرانه دانشجويي بالايي برخوردار است .در زمينه هاي فرهنگي اجتماعي و اقتصادي رونق بسياري يافته و دچار تغيير و تحولات شگرفي گرديده است .البته اين نكته قابل توجه است كه توسعه شهر و رشد جمعيت با امكانات موجود شهري همخواني ندارد زيرا امكانات شهري براي 500000 هزار نفر پيش بيني گرديده است .

آخرين تغييرات:94/10/09

 

عضويت خبرنامه

Email: