ایستگاه شماره ۹۰

 

سال تاسیس :  ١٣٩٣

 

 

 

رئیس ایستگاه :  جوادبستانی

محدوده تحت پوشش: مرکزی شهر زاهدان

منطقه شهری :  منطقه پنج

آدرس:بلوار شهید مطهری_ روبروی میدان آزادی

شماره تماس :  ٠۵۴٣٣٢۵٢٨٨٨