ایستگاه شماره ۳۰

 

سال تاسیس: ١٣٧٨

رئیس ایستگاه :  رامین کاوه

محدوده تحت پوشش :  غرب شهر زاهدان

منطقه شهری :  منطقه دو

آدرس :   بلوار مزاری، میدان شهید فهمیده، بلوار شهید جهانزاده

شماره تماس :   ٠۵۴٣٣۴۴۴۴۴۴