ایستگاه ۴۰

ایستگاه چهار

سال تاسیس:١٣٨٣

رئیس ایستگاه :  عبدالرحمن براهوئی

محدوده تحت پوشش :   شمال غرب شهر زاهدان

منطقه شهری :  منطقه سه

آدرس :  خیابان سرباز جنب پمپ بنزین

شماره تماس :  ٠۵۴٣٣۵٠٨١٨١