ایستگاه شماره ۷۰

سال تاسیس: ١٣٨٩

رئیس ایستگاه :  منصور جعفری

محدوده تحت پوشش :  شمال شرق شهر زاهدان

منطقه شهری :  منطقه چهار

آدرس :   بلوار کشاورز،جنب پمپ بنزین

شماره تماس : ٠۵۴٣٣٣١٢۶٠۴