ایستگاه شماره ۵۰

سال تاسیس: ١٣٨۵

رئیس ایستگاه : حمیدرضا تاجیان

محدوده تحت پوشش :  جنوب غرب شهر زاهدان

منطقه شهری :  منطقه یک

آدرس :  تقاطع بلوار دانشجو و دانش

شماره تماس : ٠۵۴٣٣۴٢٣٩۶۵