ایستگاه شماره ۱۰۰

سال تاسیس :  ١٣٩۶

 

 

 

رئیس ایستگاه :  فرهادبراهوئی عرب

محدوده تحت پوشش :  غرب شهر زاهدان

منطقه شهری :  منطقه دو

آدرس :  بلوار انقلاب _ جنب پارک انقلاب

شماره تماس :  ٠۵۴٣٣۴۴١١۶٧