ایستگاه شماره ۲۰

 

سال تاسیس: ١٣٧٠

 رئیس ایستگاه  :  عبدالحمید پرویزی

محدوده تحت پوشش :  شمال شرق شهر زاهدان

منطقه شهری :  منطقه چهار

آدرس :  خیابان امام خمینی شرقی (ره)جنب پارک نور

شماره تماس :  ٠۵۴٣٣٣١۶٣٠٠