واحد پیشگیری

واحد پیشگیری                                                                                                                                                                                                                                                                 الهه میرشکاری

                                                                                                                                                                                                                                                                             مسئول امور پیشگیری و نظارت

 

با توجه به اینکه در اکثر موارد بی مبالاتی و عدم موارد ایمنی ، موجب بروز آتش سوزی و حوادث می گردد لذا با پیش بینی ها و پیشگیریهای لازم می توان از بروز بسیاری از حریقها و حوادث جلوگیری نمود . نتایج بررسی های آماری منتشر شده نشان می دهد که ٧۵ الی ٨۵ درصد آتش سوزیها قابل پیشگیری هستند بعبارتی دیگر از طریق پیشگیریهای لازم می توان از ۴/٣  درصد ازخسارات سالیانه ناشی از حریق جلوگیری کرد و این خود رقم بسیار قابل توجهی راشامل می گردد .

وظایف واحد حفاظت و پیشگیری :

  • بررسی نقشه های ساختمانی و صدور تائیدیه ایمنی جهت کلیه ساختمان ها در سه مرحله شروع کار ،‌سفت کاری و پایان کار
  • ‌تهیه شناسنامه ایمنی جهت کلیه صنوف مختلف، پس از بازدید و بررسی و ارائه دستور العمل ایمنی و صدور تائیدیه ایمنی هنگام أخذ پروانه کسب یا تمدید آن
  • بازدید از اماکنی که مورد حریق واقع شده و بررسی علل حریق جهت ارائه به مراجع ذیصلاح و پیش بینی لازم جهت جلوگیری از تکرار حادثه
  • بازدید، بررسی و ارائه دستورالعمل ایمنی جهت کلیه ساختمان ها و مراکز تحت پوشش بیمه آتش سوزی