اداره مالی و درآمد

سرپرست اداره مالی و درآمد 

آرمان گنگوزهی

 

 

وظایف رئیس اداره مالی و درآمد     

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه
 • نظارت بر کلیه امور مالی، اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان با توجه به ضوابط و مقررات
 • بررسی و ارائه طرح های اقتصادی مناسب برای سازمان با همکاری معاونت مالی و اقتصادی
 • بررسی و ارائه منابع درآمدی پایدار در حوزه کاری سازمان
 • اقدام در جهت جذب سرمایه گذاران خصوصی و دولتی در راستای تحقق اهداف سازمان
 • پیشنهاد، تدوین و نظارت بر بودجه سالانه سازمان و متمم، اصلاح و تفریغ آنها
 • کنترل و بررسی صورت وضعیت ها و اسناد مالی سازمان
 • نظارت برانجام معاملات، نگهداری حساب هزینه ها و اعتبارات مصرف شده توسط واحدهای مختلف سازمان
 • تهیه و کنترل اعتبارات مصوب و جذب بودجه سالانه جاری و پیش بینی اعتبارات مورد نیاز آینده سازمان
 • نظارت برانتخاب پیمانکاران واجد صلاحیت و نیز تهیه و تنظیم کلیه اسناد معامله و قراردادها
 • مدیریت و نظارت بر حفظ و نگهداری اموال و دارایی های منقول و غیر منقول سازمان
 • نظارت بر تعیین نحوه انجام و ارجاع کار و برآورد قیمت کارشناسی جهت انجام پروژه های سازمان با رعایت ضوابط مربوطه
 • همکاری در نیاز سنجی و اجرای دوره های آموزشی مورد نیاز همکاران در حوزه مربوطه
 • پیشنهاد و همکاری در تدوین و بروزرسانی فرآیند های تحت سرپرستی و تعریف پایش شاخص های مرتبط با ان فرآیندها
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف