اداره برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی

سرپرست اداره برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی

نیما ریگی کارواندر

 

وظایف اداره برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه
 • تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در راستای تحقق اهداف سازمان
 • نظارت بر حسن اجرای پروژه ها مطابق با برنامه زمانبندی
 • نیازسنجی، برنامه ریزی و انجام مطالعات و پژوهش های لازم مرتبط و ماموریت های سازمان با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و تویعه منابع انسانی
 • همکاری در پیش بینی اعتبارات مورد نیاز و پیشنهاد، تدوین و نظارت بر بودجه سالانه و نیز اصلاح، متمم و تفریغ آنها
 • همکاری و نظارت بر پیاده سازی ساختار سازمانی مصوب، تطبیق وضعیت نیروی انسانی با آن و نیاز سنجی و بکارگیری نیروهای جدید با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
 • اقدام در جهت توسعه، تعالی، توامند سازی، ایمنی و بهداشت کارکنان سازمان
 • انجام مراحل ترفیع، ارتقا و انتصاب کارکنان سازمان مطاب مقررات و براساس اختیارات تفویضی
 • نظارت بر انضباط اداری کارکنان(ورود، خروج، ماموریت و …) و نیز حسن اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در سازمان
 • نظارت بر ارتباط اداری سازمان با شاخاص حقیقی و حقوقی از نظر رعایت مقررات مربوط به مکاتبات اداری و آیین نگارشی
 • بررسی و تجدید نظر در سیستم ها و روش های انجام کار در سازمان با هماهنگی معوان برنامه یزی و توسعه منابع انسانی به منظور جلوگیری از دوباره کاری و حرکت به سمت بهبود و بالندگی
 • نظارت بر امور رایانه ای سازمان و تامین نیاز های مربوطه با هماهنگی سازمان فناوری و اطلاعات
 • جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز جهت توسعه و ارتقای سطح دانش فنی و توامند سازی منابع انسانی با هماهنگی مدیریت سرمایه انسانی
 • همکاری در نیاز سنجی و اجرای دوره های آموزشی مورد نیاز همکاران در حوزه مربوطه
 • پیشنهاد و همکاری در تدوین و بروزرسانی فرآیندهای تحت سرپرستی و تعریف و پایش شاخصهای مرتبط با آن در فرآیندها
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف