• سرپرست سازمان
  حمیدرضا عابدی
  • اداره آموزش و پیشگیری
   مصطفی فراز شهرکی
   • امور آموزش و تربیت بدنی
    محمد اسکندری
   • امور پیشگیری و نظارت
    الهه میرشکاری
  • معاونت فرماندهی و عملیات
   سنجر نارویئ
   • مسئول امور بررسی علل حریق و حوادث
    طاهره وکیلی
   • ستاد فرماندهی و مرکز کنترل عملیات
    جمشید رضایی
   • منطقه دو عملیاتی
    علیرضا سراوانی فیروز
   • منطقه یک عملیاتی
    محمود ریگی میرجاوه
  • روابط عمومی
   افشین فلاح قاسمی
  • سرپرست اداره مالی و درآمد
   آرمان گنگوزهی
  • اداره برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی
   نیما ریگی