منوي اصلي

شارژخاموش کننده

آرشيو اخبار

 

تبريک سالروز تولد همکاران سازمان

در راستاي ارج نهادن به ارزش وجودي کارکنان و نيروهاي توانا و کارآمد سازمان تبريک سالروز تولد همکارا ادامه...
تاريخ : 96/07/29

حضور مدير عامل محترم سازمان در تمرين نيرو هاي ستادي و عملياتي سازمان جهت برگزاري مانور

حضور مدير عامل محترم سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري زاهدان جناب مهندس زيرکي در تمرين نيرو ه ادامه...
تاريخ : 96/07/29

تبريک سالروز تولد همکاران سازمان

در راستاي ارج نهادن به ارزش وجودي کارکنان و نيروهاي توانا و کارآمد سازمان تبريک سالروز تولد همکارمح ادامه...
تاريخ : 96/07/29

تمرين همکاران خانم سازمان جهت آمادگي برگزاري مانور

تمرين همکاران خانم سازمان جهت آمادگي برگزاري مانور ادامه...
تاريخ : 96/07/29

تبريک سالروز تولد همکاران سازمان

در راستاي ارج نهادن به ارزش وجودي کارکنان و نيروهاي توانا و کارآمد سازمان تبريک سالروز تولد همکاران ادامه...
تاريخ : 96/07/29

کوهنوردي همکاران محترم سازمان

کوهنوردي همکاران محترم سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان صبح جمعه96/06/17 ادامه...
تاريخ : 96/07/29

حضور مدير عامل محترم سازمان در تمرين نيرو هاي ستادي و عملياتي سازمان جهت برگزاري مانور

حضور مدير عامل محترم سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري زاهدان جناب مهندس زيرکي در تمرين نيرو ه ادامه...
تاريخ : 96/07/29

تبريک سالروز تولد همکاران سازمان

تبريک سالروز تولد همکارانمان آقايان محمد قاسمي پور ويوسف ميربا اهدا گل و تقدير نامه  ادامه...
تاريخ : 96/07/29

جلسه مدير عامل محترم سازمان با معاونين، مديران و روساي ايستگاه هاي عملياتي

جلسه مدير عامل محترم سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان با معاونين،مديران و روساي ايستگا ادامه...
تاريخ : 96/07/29

تبريک سالروز تولد همکاران سازمان

تبريک سالروز تولد همکاران محترم سازمان آقايان جهان آبادي ، نجاري ، خمرزاده  با ااهدا گل و تقدي ادامه...
تاريخ : 96/07/29

صفحه: <<1110987654321>>

دريافت اخبار بصورت XML,RSS دريافت اخبار به فرمت XML , RSS

آخرين تغييرات:82/12/16

 

عضويت خبرنامه

Email: