منوي اصلي

شارژخاموش کننده

حضور سرزده خسرو سراواني رياست محترم سازمان آتش نشاني در ايستگاه هاي عملياتي به منظور ديدار چهره به چهره با آتش نشانان وبازديد با هدف ارزيابي و عملکرد نيروهاي عملياتي،تجهيزات و خودرهاي آتش نشاني در هنگام بروز حوادث.

آخرين تغييرات:97/11/07

 

عضويت خبرنامه

Email: