منوي اصلي

شارژخاموش کننده

حوادث روز چهارشنبه مورخه ١٣٩٧/١٠/12

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 8 ماموريت انجام داده است .

که 3 مورد آن اطفاء حريق و 5 مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

(حبس در آسانسور- ساعت 09:19- خيابان خوارزمي- تيم امداد و نجات ايستگاه ٦ - رها سازي افرد محبوس شده)

(حبس در اتاق - ساعت 12:09- خيابان بشارت- تيم امداد و نجات ايستگاه ٦ - رها سازي فرد محبوس شده)

(حريق درخت- ساعت 23:59-بلوار مزاري- تيم اطفاء حريق ايستگاه 3-اطفاء حريق و ايمن سازي )

 

آخرين تغييرات:97/10/23

 

عضويت خبرنامه

Email: