منوي اصلي

شارژخاموش کننده

حوادث روز دوشنبه مورخه ١٣٩٧/١٠/10

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 7 ماموريت انجام داده است .

که 2 مورد آن اطفاء حريق ،3 مورد آن امداد و نجات و 2 مورد آن پشتيباني بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

(حبس در کانال کولر- ساعت 07:47- خيابان سعدي- تيم امداد و نجات ايستگاه 1 - رها سازي فرد محبوس شده)

(حريق انبار نانوايي- ساعت 10:18-مهر شهر- تيم اطفاء حريق ايستگاه 11 و 6-اطفاء حريق و ايمن سازي - 1 مصدوم )

(گير کردن دست کودک داخل لوله- ساعت 16:48- خيابان حسين بر- تيم امداد و نجات ايستگاه 9و1 - رها سازي - 1 مصدوم)

(حريق منزل- ساعت 18:57-بلوار کشاورز- تيم اطفاء حريق ايستگاه ٧-اطفاء حريق )

آخرين تغييرات:97/10/18

 

عضويت خبرنامه

Email: