منوي اصلي

شارژخاموش کننده

حوادث روز يکشنبه مورخه ١٣٩٧/١٠/02

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان٥ ماموريت انجام داده است .

که ٢1مورد آن اطفاء حريق و 4مورد آن امداد و نجاتبوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

(سقوط درخت- ساعت 09:28- بلوار فرودگاه- تيم امداد و نجات ايستگاه 9- ايمن سازي )

(حريق مايعات قابل اشتعال- ساعت 10:12- بلوار کشاورز- تيم اطفاء حريق ايستگاه 7- آطفاء حريق و ايمن سازي)

(حبس کودک- ساعت 22:05- بلوار معلم- تيم امداد و نجات ايستگاه 5-رها سازي فرد محبوس شده)

آخرين تغييرات:97/10/08

 

عضويت خبرنامه

Email: