منوي اصلي

شارژخاموش کننده

حوادث روز چهارشنبه مورخه ١٣٩٧/٠٩/28

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان8 ماموريت انجام داده است .

که 2 مورد آن اطفاء حريق ،1مورد آن استقرار و 5 مورد آن پشتيباني بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

(حريق منزل- ساعت 06:44-خيابان امام خميني- تيم اطفاء حريق ايستگاه8 - اطفاء حريق)

(حريق خودرو حامل سوخت غير مجاز بنزين- ساعت 16:56- خيابان انقلاب - تيم اطفاء حريق ايستگاه10و8و1و3- اطفاء حريق و ايمن سازي)

 

آخرين تغييرات:97/10/07

 

عضويت خبرنامه

Email: