منوي اصلي

شارژخاموش کننده

حوادث روز دوشنبه مورخه ١٣٩٧/٠٩/26

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان3 ماموريت انجام داده است .

که ٣هر مورد آن اطفاء حريق بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

(حريق خودرو- ساعت 08:53-بلوار کشاورز- تيم اطفاء حريق ايستگاه 7-اطفاء حريق)

آخرين تغييرات:97/10/07

 

عضويت خبرنامه

Email: