منوي اصلي

شارژخاموش کننده

بازيد رياست محترم سازمان از ايستگاههاي عملياتي بمنظور ديدار چهره به چهره با آتش نشانان و بررسي اوليه انجام اقدامات عمراني در ايستگاه هاي عملیاتی

 

 

 

آخرين تغييرات:97/10/04

 

عضويت خبرنامه

Email: