منوي اصلي

شارژخاموش کننده

حوادث روز يک شنبه مورخه ١٣٩٧/٠٩/11

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان10 ماموريت انجام داده است .

که ٤مورد آن اطفاء حريق ، ٢مورد آن امداد و نجات و 4 مورد پشتيباني بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

(حريق منزل مسکوني ،مهد کودک - ساعت 12:20-بلوار معلم- تيم اطفاء حريق ايستگاه 5- 3 مصدوم ، اطفاء حريق و جدا سازي)

(حريق انبار پيتزا تورينو- ساعت 17:44-بلوار بهداشت- تيم اطفاء حريق ايستگاه 3و1و9و5- 2مصدوم ، اطفاء حريق و جدا سازي)

(حريق انبار ضايعات چوب - ساعت ٢٢:06-خيابان آزادي-تيم اطفاء حريق ايستگاه 7- اطفاء حريق و جدا سازي)

آخرين تغييرات:97/09/15

 

عضويت خبرنامه

Email: