منوي اصلي

شارژخاموش کننده

حوادث روز پنج شنبه مورخه ١٣٩٧/٠٩/08

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان5 ماموريت انجام داده است .

که 3مورد آن اطفاء حريق ، 1مورد آن امداد و نجات و ١ مورد استقراربوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

(مشاهده دود داخل منزل مسکوني- ساعت 2:26-بلوار انقلاب-تيم اطفاء حريق ايستگاه 10-بازدبد)

(حريق خودرو- ساعت 14:18-بلوار کشاورز -تيم اطفاء حريق ايستگاه 7-اطفاء حريق)

آخرين تغييرات:97/09/15

 

عضويت خبرنامه

Email: