منوي اصلي

شارژخاموش کننده

حوادث روز چهارشنبه مورخه ١٣٩٧/٠٩/07

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان7 ماموريت انجام داده است .

که 4مورد آن اطفاء حريق ، 2مورد آن امداد و نجات و ١ مورد پشتيباني بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

(جوش آمدن  مخزن حمل قير - ساعت 09:42-خيابان مجديه- تيم اطفاء حريق ايستگاه 7- ايمن سازي)

(گير کردن انگشتر - ساعت 19:51- مراجعه حضوري- تيم امداد و نجات ايستگاه ١- رها سازي انگشتر)

 (واژگوني خودرو- ساعت 21:05-  بلوار خليج فارس- تيم امداد و نجات ايستگاه ٥- رها ساري  افراد محبوس شده و ايمن سازي)

(حريق انبار ضايعات چوب - ساعت 22:17-بلوار جانبازان-تيم اطفاء حريق ايستگاه 3و5- اطفاء حريق و جدا سازي)

آخرين تغييرات:97/09/15

 

عضويت خبرنامه

Email: