منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز يکشنبه ١٣٩٦/١٢/20

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان5  ماموريت انجام داده است .

که 4 مورد آن اطفاء حريق و 1 مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

حريق سيلندر گاز- خيابان  مجديه- ايستگاه 7 ، حريق نانوايي- خيابان کوثر- ايستگاه8.

در روز جاري سازمان مصدوم متوفي نداشته است 

آخرين تغييرات:96/12/21

 

عضويت خبرنامه

Email: